صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > معاون آموزشی 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
معاون آموزشی

نام , نام خانوادگی : دکتر معصومه همتی مسلک پاک

رتبه علمی : دانشیار 

رشته تحصیلی   PhD  داخلی جراحی

ایمیل :  hemmatma@yahoo.com

شرح وظایف : کلیک نمایید


دانشکده پرستاری و مامایی