صفحه اصلی > معرفی دانشکده > روسای قبلی دانشکده 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
روسای قبلی دانشکده

 

جدول روسای قبلی

ردیف       نام           نام خانوادگی     رتبه علمی از تاریخ تا تاریخ         عکس        
1 آقای محسنی مربی 1366   کلیک کنید
2 خانم مهمانچی مربی

کلیک کنید
3 حسن رفیعی لک مربی

کلیک کنید
4 مهرانگیز امیرانی مربی

کلیک کنید
5 شمس الدین شمسی مربی 1374 1381 کلیک کنید
6 مهین کهنکاری مربی 1381/6/1 1383/6/1 کلیک کنید
7 شمس الدین شمسی مربی 1383/6/1 1386/9/19 کلیک کنید
8 آرام فیضی استادیار  1386/9/19 1391/3/17 کلیک کنید
9 حسین حبیب زاده استادیار  1391/3/17 تاکنون کلیک کنید

دانشکده پرستاری و مامایی