صفحه اصلی > ریاست دانشکده 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
ریاست دانشکده

نام , نام خانوادگی : دکتر حسین حبیب زاده

رتبه علمی : دانشیار  

رشته تحصیلی  PhD  آموزش پرستاری

ایمیل :   habibz_h@yahoo.com 

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

دانشکده پرستاری و مامایی