صفحه اصلی > ریاست دانشکده 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
ریاست دانشکده


نام , نام خانوادگی : دکتر حسین حبیب زاده

رتبه علمی : دانشیار  

رشته تحصیلی  PhD  آموزش پرستاری

ایمیل :   habibz_h@yahoo.com 

شرح وظایف : کلیک نمایید

 

دانشکده پرستاری و مامایی