وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
پایان نامه ها

 

 لیست پایان نامه های دانشجویان دکترا و کارشناسی ارشد - دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه


 

رشته فایل(Word)
دکترای پرستاری کلیک کنید
آموزش پرستاری کلیک کنید
پرستاری ویژه کلیک کنید
روان پرستاری کلیک کنید
مشاوره در مامایی کلیک کنید
شعبه بین الملل کلیک کنید

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی