به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اساتید راهنما

 

اساتید راهنما  

لیست اساتید راهنما و دانشجویان زیر نظر آنها

1- اسامی اساتید هیئت علمی گروه پرستاری که دانشجو می تواند بعنوان استاد راهنما جهت پایان نامه انتخاب کند


(جهت اطلاع از وضعیت کامل اساتید پرستاری از جمله CV آنها کلیک نمایید)

ردیف نام خانوادگی نام رتبه آدرس الکترونیک
1 آقاخانی نادر

دانشیار

naderaghakhani2000@gmail.com
2 مرادی
یاسر

استادیار

yasermoradi1045@yahoo.com
3 بقایی
رحیم

دانشیار

rbaghaei2001@yahoo.com
4 جعفری زاده حسین

مربی- هیئت علمی

jafarizadeh@umsu.ac.ir
5 حبیب زاده حسین

دانشیار

habibz_h@yahoo.com
6 رحمانی
علیرضا

استادیار

alirezarahmani2003@yahoo.com
7 رادفر
مولود

دانشیار

radfar@umsu.ac.ir
8 شمس
شمس الدین

مربی- هیئت علمی

shamsadin1@yahoo.com
9 فیضی
آرام

دانشیار

aramfeizi@yahoo.com
10 همتی مسلک پاک معصومه دانشیار hemmatima@yahoo.com
11 حقیقی مقدم
یوسف
استادیار hagigym@yahoo.com
12 پریزاد
ناصر
استادیار nparizad@gmail.com
13 آلیلو لیلا استادیار aliluleyla@gmail.com
14 جاسمی مدینه استادیار jasemi_phd@yahoo.com
15 هاله قوامی استادیار haleh_ghavami@yahoo.co.uk
16 سامره اقتدار استادیار eghtedar_nurse@yahoo.com
17 رقیه اسماعیلی مربی esmaeili.r@gmail.com

 

2- اسامی اساتید هیئت علمی گروه مامایی که دانشجو می تواند بعنوان استاد راهنما جهت پایان نامه انتخاب کند


(جهت اطلاع از وضعیت کامل اساتید مامایی از جمله CV آنها کلیک نمایید)

ردیف نام خانوادگی نام رتبه آدرس الکترونیک
1 ابراهیمی
مرضیه

مربی- هیئت علمی

mebrahimi11@umsu.ac.ir
2 ربیعی پور  
سهیلا

دانشیار

s.rabie@umsu.ac.ir
3 مقدم تبریزی فاطمه

دانشیار

fmtabrizi@gmail.com
4 مسگر زاده
مریم

مربی- هیئت علمی

mesgarzadeh2005@yahoo.com
5 بایرامی رقیه استادیار rozabayrami@yahoo.com

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی