به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اساتید راهنما

 

اساتید راهنما  


 

اسامی اساتید هیئت علمی گروه پرستاری که دانشجو می تواند بعنوان استاد راهنما جهت پایان نامه انتخاب کند


(جهت اطلاع از وضعیت کامل اساتید پرستاری از جمله CV آنها کلیک نمایید)

ردیف نام خانوادگی نام رتبه آدرس الکترونیک
1 آقاخانی نادر

استادیار

naderaghakhani2000@gmail.com
2 آهنگرزاده رضایی سهیلا

استادیار

srezai@umsu.ac.ir
3 بقایی
رحیم

دانشیار

rbaghaei2001@yahoo.com
4 جعفری زاده حسین

مربی- هیئت علمی

jafarizadeh@umsu.ac.ir
5 حبیب زاده حسین

استادیار

habibz_h@yahoo.com
6 رحمانی
علیرضا

مربی- هیئت علمی

alirezarahmani2003@yahoo.com
7 رادفر
مولود

استادیار

radfar@umsu.ac.ir
8 شمس
شمس الدین

مربی- هیئت علمی

shamsadin1@yahoo.com
9 فیضی
آرام

دانشیار

aramfeizi@yahoo.com
10 همتی مسلک پاک معصومه دانشیار hemmatima@yahoo.com
11 خرمی عبداله استادیار khorami.abdolah@gmail.com
12 سخایی شهریار مربی- هیئت علمی shahriarsakhai@yahoo.com
13 هاله قوامی استادیار haleh_ghavami@yahoo.co.uk

 

 

 

 

 

اسامی اساتید هیئت علمی گروه مامایی که دانشجو می تواند بعنوان استاد راهنما جهت پایان نامه انتخاب کند


(جهت اطلاع از وضعیت کامل اساتید مامایی از جمله CV آنها کلیک نمایید)

ردیف نام خانوادگی نام رتبه آدرس الکترونیک
1 ابراهیمی
مرضیه

مربی- هیئت علمی

mebrahimi11@umsu.ac.ir
2 ربیعی پور  
سهیلا

دانشیار

s.rabie@umsu.ac.ir
3 محدثی   
حمیده

استادیار

hmohaddesi.han@gmail.com
4 مقدم تبریزی فاطمه

استادیار

fmtabrizi@gmail.com
5 مسگر زاده
مریم

مربی- هیئت علمی

mesgarzadeh2005@yahoo.com

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی