صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تحصیلات تکمیلی > اعضاء شورا و وظایف 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اعضاء شورا و وظایف

 

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی

ریاست دانشکده

دکتر حسین حبیب زاده (دانشیار)

معاونت آموزشی دانشکده

دکتر معصومه همتي مسلك پاك (دانشیار)

معاونت پژوهشی دانشکده

دکتر رحیم بقایی (دانشیار)

مدیر تحصیلات تکمیلی

دکتر سهیلا ربیعی پور (دانشیار)

دبیر تحصیلات تکمیلی

مهدی عبدالهی (کارشناس)

مدیر گروه پرستاری

خانم رقیه اسماعیلی (مربی)

مدیر گروه مامایی

دکتر سهیلا ربیعی پور (دانشیار)

مدیر گروه پرستاری و فوریت های پزشکی

حسین جعفری زاده (هیئت علمی)

عضو شورا

 دکتر مولود رادفر (دانشیار)

عضو شورا

دکتر آرام فیضی (دانشیار)

عضو شورا

دکتر نادر آقاخانی (دانشیار)

عضو شورا

دکتر یوسف حقیقی مقدم (استادیار)

عضو شورا

مرضیه ابراهیمی (هیئت علمی)

عضو شورا

دکتر سهیلا ربیعی پور (دانشیار)

 

وظایف شورای تحصیلات تکمیلی

 1. انجام کليه وظايف مندرج در آيين نامه هاي آموزشي دوره هاي کارشناسي ارشد ناپيوسته در دانشکده
 2. نظارت بر نحوه اجراي برنامه هاي درسي و ديگر فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد
 3. تدوين و پيشنهاد برنامه هاي مختلف آموزشي در دوره هاي کارشناسي ارشد بر اساس برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي .
 4. تعيين دروس کمبود و جبراني در مقطع کارشناسي ارشد .
 5. بررسي کيفيت آموزشي دوره هاي تحصيلات تکميلي در دانشکده و بررسي کيفيت آموزش اساتيد در اين دوره ها .
 6. بررسي شرايط و سوابق تحصيلي اساتيد جهت تدريس و راهنمايي پايان نامه هاي دانشجويان در مقطع کارشناسي ارشد .
 7. نظارت بر مراحل اجرايي پايان نامه هاي دوره هاي کارشناسي ارشد .
 8. تدوين آيين نامه اجرايي پايان نامه دوره کارشناسي ارشد در چهارچوب برنامه مصوب شوراي عالي برنامه ريزي .
 9. تصويب عناوين و طرح پيشنهادي پايان نامه هاي دوره هاي کارشناسي ارشد .
 10. دريافت و نظارت بر گزارش مکتوب هر سه ماه پيشرفت کار پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد .
 11. مطالعه ابزار جمع آوري داده های مربوط به پايان نامه دانشجويان کارشناسي ارشد جهت تعيين اعتبار ابزار
 12. رسيدگي به مشکلات دانشجو در مرحله نگارش پايان نامه و تدوين راهنماي نگارش پايان نامه .
 13. تعيين اعضاء هيأت داوران براي شرکت در جلسه دفاعيه پايان نامه کارشناسي ارشد .
 14. بررسي و پيشنهاد تأسيس رشته و دوره هاي تکميلي جديد به دانشگاه .
 15. برآورد ظرفيت پذيرش دانشجوي جديد در دوره هاي تحصيلات تکميلي و ارائه آن به دانشگاه
 16. بررسي و اظهار نظر درباره مسائل ارجاع شده به شورا .
 17. طرح و رسيدگي به مشکلات آموزشي، پژوهشي و رفاهي دانشجويان دوره هاي کارشناسي ارشد .
 18. موافقت با فرصت تحصيلي اضافي/ مرخصي تحصيلي/ مهمان شدن دانشجويان کارشناسي ارشد در چهارچوب آيين نامه آموزشي دوره تحصيلات تکميلي و ارسال آن به دانشگاه جهت طرح در شوراي آموزشي .

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی