صفحه اصلی > EDO > لاگ بوک ها > ارشد 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
ارشد

لاگ بوک های ارشد پرستاری

داخلی و جراحی:

 1. لاگ بوک داخلی خراحی کامل
 2. حاد
 3. مزمن
 4. مدیریت

ویژه:

 1. CCU
 2. دیالیز
 3. ICU اعصاب
 4. ICU تنفس

روان:

 1. لاگ بوک روان پرستاری کامل
 2. فرد درمانی
 3. گروه درمانی
 4. خانواده درمانی

 

لاگ بوک های ارشد مامایی

مشاوره:

 1. لاگ بوک

 

دانشکده پرستاری و مامایی