صفحه اصلی > EDO > لاگ بوک ها > ارشد 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
ارشد

لاگ بوک های پرستاری (ارشد) : 


داخلی و جراحی

  1. حاد
  2. مزمن
  3. مدیریت

ویژه

  1. CCU
  2. دیالیز
  3. ICU اعصاب
  4. ICU تنفس

روان

  1. فرد درمانی
  2. گروه درمانی
  3. خانواده درمانی

 

 

لاگ بوک های مامایی (ارشد) : 


           لاگ بوک (Pdf)

 

دانشکده پرستاری و مامایی