صفحه اصلی > EDO > لاگ بوک ها 
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
لاگ بوک ها

 لاگ بوک ها
پرستاری
مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی