صفحه اصلی > واحد اداری و مالی > صندوق قرض الحسنه  
وقتی قهرمان جهان شدم آنگاه فهمیدم که باید بیشتر خم شوم تا مدال قهرمانی را به گردنم بیاویزند.“جهان پهلوان تختی”
صندوق قرض الحسنه
دانشکده پرستاری و مامایی