به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
آئین نامه ها

آئین نامه ها:

 

 

ماده 14 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته طول مدت دوره آموزشی که دانشجو باید دروس تعیین شده در دوره و همچنین پایان نامه را بر اساس مقررات به اتمام برساند، حداکثر 3 سال می باشد چنانچه دانشجو نتواند دروس دوره را با موفقیت بگذراند و پایان نامه خود را تکمیل و از آن دفاع نماید، از ادامه تحصیل محروم می شود.


ماده 20 و 27 آئین نامه آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصیلی موضوع پایان نامه خود را با نظر استاد راهنما مشخص و به تصویب شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده برساند و در صورتی که دانشجو در حداکثر مدت مجاز نتواند از پایان نامه خود با موفقیت دفاع نماید از تحصیل محروم شده و مدرکی دریافت نمی نماید.

 

راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی

 

آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389


آئین نامه آموزشی مقطع ارشد مصوبه 62 جلسه مورخ 1394/10/20 شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی


اصلاح آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393


آئین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی (phD) پرستاری 1386


دانشکده پرستاری و مامایی