صفحه اصلی > EDO > برنامه استراتژیک 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
برنامه استراتژیک

برنامه استراتژیک دفتر توسعه

 

ماموریت دفتر توسعه دانشکده پرستاري و مامایی ارومیه ارتقاي کمی و کیفی فرآیند آموزشمی باشد. دفتر توسعه آموزش با همکاري اعضاء هیات علمی دانشکده و مسئولین دانشکده و با استفاده از یافتههاي پژوهشهاي آموزشی در باره چگونگی بهبود کیفیت آموزشی و به کار بردن برنامه ریزي در نظام آموزشی، به بازاندیشی، بازسازي و بازآفرینی این نظام می پردازد. لذا براي نیل به این اهداف فعالیتهاي خود را عمدتا در محورهاي زیر متمرکز نموده است: 

 

 1.  رشد و ارتقاي توانمندي اعضاي دفتر توسعه
 2. کمک به رشد و ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هیات علمی
 3. بهبود فرایند ارزشیابی فعالیتهاي آموزشی اساتید
 4. کمک به ارتقا کمیت و کیفیت فرایندهاي آموزشی در گروههاي آموزشی
 5. کمک به ارتقا کمیت و کیفیت طرحهاي پژوهش در آموزش
 6. کمک به ارتقا کیفیت برنامه راهبردي گروههاي آموزشی

 

 

رشد و ارتقاي توانمندي اعضاي دفتر توسعه:

 

 1.  تدوین شرح وظایف براي اعضاي دفتر توسعه
 2. اختصاصپست کارشناسی به کارمند دفتر توسعه و صدور ابلاغ براي اعضاي دفتر توسعه
 3. توانمندسازي اعضاي دفتر توسعه درزمینه تدوین برنامه هاي درسی و اهداف آموزشی ، متدهاي نوین آموزشی ،ارزشیابی درونی ، تحلیل نتایج ارزشیابی، فرایندهاي آموزشی
 4. معرفی اعضاي دفتر توسعه براي شرکت در کارگاههاي مهارتهاي دانشگاهی مرکز مطالعات پزشکی

 

 

کمک به رشد و ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هیات علمی:  

 

 1.  نیازسنجی
 2.  برگزاري کارگاهها براي اعضاي هیات علمی بر اساس نیاز سنجی
 3.  برگزاري ژورنال کلاب براي گروههاي آموزشی در زمینه روشهاي نوین آموزشی و ارزشیابی
 4. تدوین پمفلتهاي آموزشی توسط دفتر توسعه در زمینه روشهاي نوین آموزشی و ارزشیابی

 

 

بهبودفرایند ارزشیابی فعالیتهاي آموزشی اعضاي هیات علمی: 

 

 1. ارتقاء برنامه ارزشیابی اساتید
 2.  ارزشیابی سالانه اعضاي هیات علمی توسط مدیران، همکاران و مسئوولین دانشکده
 3.  نظارت بر ارزشیابی اعضاي هیات علمی توسط دانشجویان در هر ترم تحصیلی
 4. ارائه فیدبک به اساتید بعد از پایان هر ترم
 5. ارائه فیدبک به مدیران گروهها و مدیران ارشد بعد از پایان هر ترم
 6.  تحلیل مستمرفرایند ارزشیابی
 7. تحلیل مستمر ارزشیابی اساتید و ارائه فید بک به گروههاي آموزشی

 

 

کمک به ارتقا کمیت و کیفیت فرایندهاي آموزشی در گروههاي آموزشی:

 

 1. تدوین چک لیست براي فعالیتهاي آموزشی ( کلاس درس، آموزش درون بخشی ،ژورنا ل کلاب و..)
 2. ارزیابی فرایندهاي آموزشی گروهها در دفتر توسعه
 3.  ارائه فیدبک در مورد کمیت و کیفیت فرایندهاي آموزشی به گروهها
 4. ارائه مشاوره در زمینه فرایند هاي آموزشی با حضور در جلسات گروهها
 5.  تحلیل آزمونها و ارائه فیدبک به گروهها

 

 

کمک به ارتقا کمیت و کیفیت طرحهاي پژوهش در آموزش: 

 

 1. تشکیل کمیته دانش پژوهی در دانشکده
 2. تدوین فلوچارت نحوه ارسال طرحهاي دانش پژوهی به مرکز مطالعات
 3. تشکیل کارگاه آموزشی در زمینه پژوهش در آموزش
 4.  انجام مشاوره براي اعضاي هیات علمی توسط اعضاي کمیته دانش پژوهی
 5.  تصویب و پیگیري اجراء و تایید طرحهاي دانش پژوهی توسط کمیته دانش پژوهی
 6. تدوین اولویتهاي تحقیقاتی در زمینه پژوهش در آموزش
 7.  تهیه و ارسال فرایند آموزشی توسط دفتر توسعه به جشنواره شهید مطهري
 8. چاپ مقاله آموزشی توسط اعضاي دفتر توسعه در مجلات آموزش پزشکی

 

 

کمک به ارتقا کیفیت برنامه راهبردي گروههاي آموزشی:  

 

 1. ارزشیابی درونی گروهها با هدایت دفتر توسعه آموزش
 2.  همکاري در تدوین برنامه راهبردي گروهها بر اساس ارزشیابی درونی
 3.  تحلیل وضعیت موجود در گرو ههاي آموزشی با استفاده از نتایج ارزشیابی هاي انجام شده
 4.  ارائه بازخورد به واحدهاي مرتبط جهت ارتقاء وضعیت موجود

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی