English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١

نام , نام خانوادگی : شیرزاد روستایی

پست: رئیس اداره امور عمومی

رشته تحصیلی: ارشد مدیریت منابع انسانی

ایمیل : roustaiie.shi@gmail.com

 

خلاصه ای از وظایف:

 1. دریافت دستور و برنامه کار از ریاست دانشکده.
 2. تأمین فضا ، تدارک تجهیزات ، امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات .
 3. انجام اقدامات لازم برای تأمین نظافت و سالم سازی محل کار و تأمین بهداشت محیط مناسب برای ارائه خدمات .
 4. تأمین وسایل ارتباطی مورد نیاز در جهت تسهیل انجام ارائه خدمات .
 5. تأمین و پیگیری وسایل و امکانات رفاهی کارکنان .
 6. برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و مالی.
 7. برنامه‌ریزی و ارائه طرحهای مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیر ضروری .
 8. پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها با مشورت امورمالی دانشکده .
 9. برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی ، انبارداری ، خدماتی ، نقلیه ، تعمیرات و نگهداری خودروها .
 10. رضایت‌سنجی از مراجعین و زمان‌سنجی ارائه خدمات .
 11. رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن.
 12. انجام بررسیهای لازم برای شناخت بازار و آگاهی از نوسانات قیمتها.
 13. رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه‌ها و گزارشهای رسیده .
 14. امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی،مأموریت و... مربوط به کارکنان و  مراقبت در امر حضور و غیاب کارکنان .
 15. نظارت بر حسن اجرای وظایف و کلیه امور  واحدهای تحت سرپرستی.
 16. صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی با مسئولین واحدها.
 17. سازماندهی فعالیتهای مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی.
 18. ایجاد هماهنگی امور واحدهای تحت سرپرستی با خط مشی ها – قوانین و مقررات تعیین شده در چهارچوب برنامه های تعیین شده.
 19. شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف.
 20. ارجاع نامه های اداری به کارکنان شاغل در حوزه اداره امور عمومی جهت اقدام و به مقام مافوق جهت تایید.
 21. پیگیری مسائل اداری کارکنان.
 22. نظارت بر امور دفتري و ارسال مراسلات واحدمتبوع .
 23. نظارت و كنترل ليست حقوقي و مزاياي كاركنان از نظر رعايت تشريفات .
 24. انجام سایر امور متفرقه.