صفحه اصلی > فرم ها، فرآیندها، آئین نامه ها و لاگ بوکها 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
فرم ها، فرآیندها، آئین نامه ها و لاگ بوکها

فرم های ترفیع اساتید

فرم های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد)

فرم های آموزشی و پژوهشی:

 1. فرم معرفی ترم تابستانی     Pdf
 2. فرم معرفی طب مکمل     Pdf
 3. فرم درخواست دانشجویی    Word   
 4. فرمت گزارش نهایی طرحهای تحقیقاتی مصوب    Word    Pdf
 5. فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی    Word    Pdf
 6. فرم پیشنهاد طرح تحقیقات پایان نامه    Word    Pdf
 7. انتخاب واحد درسی بصورت غیر حضوری    Word    Pdf
 8. فرم تقاضای انتقال بصورت مهمان    Word    Pdf
 9. فرم اعتراض به نمره    Word    Pdf
 10. فرم حذف و اضافه    Word    Pdf
 11. معرفی انتخاب درس    Word    Pdf
 12. معرفی استاد راهنما    Word    Pdf
 13. CV انگلیسی    Word    Pdf
 14. CV فارسی    Word    Pdf
 15. فعالیتهای پژوهشی    Word   
 16. فرم خالی برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی    Word   
 17. فرم معرفی به بخش    Word    Pdf
 18. فرم فعالیت های پژوهشی    Word   
 19. فرم ماموریت برای اعضای هیئت علمی    Word    Pdf
 20. فرم تسویه حساب دانش آموختگان کارشناسی پرستاری    Word   
 21. فرم ارتقاء اعضای هیئت علمی    Word   


فرم های عمومی:

 1. فرم طرح تکریم ارباب رجوع
 2. فرم تسویه حساب بازنشستگی
 3. فرم نظر سنجی از کتابخانه


فرآیندها:

 1. فرایند نظر سنجی از اعضای هیئت علمی /  دانشجویان در مورد عملکرد مدیران گروه ها
 2. فرآیندهای تحصیلات تکمیلی
 3. فرآیندهای آموزشی
 4. فرآیند پایش پیشرفت تحصیلی دانشجویان
 5. فرم ها و فرآیندهای EDO

 

فرم ها و آئین نامه ها:

 1. آئین نامه های پژوهشی
 2. فرم های پژوهشی
 3. آئین نامه های آموزشی
 4. فرآیندها، فرم ها و آئین نامه های دکترا
 5. فرم ها ی ارشد
 6. آئین نامه های ارشد
 7. آئین نامه های Edo
 8. دستورالعمل و فرم های کارگزینی
 9. اساسنامه، آئین نامه و فرآیندهای انجمن علمی دانشجویی

 

لاگ بوکها:

 1. پرستاری
 2. مامایی

 


دانشکده پرستاری و مامایی