صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > شورای پژوهشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
شورای پژوهشی


اعضاء شورای پژوهشی:         (جهت مشاهده اطلاعات بیشتر اعضاء بر روی اسامی کلیک نمایید )

 1. دکتر آرام فیضی - رياست دانشکده
 2. دکتر رحیم بقایی - معاون پژوهشی
 3. حسین جعفری زاده - معاون آموزشی
 4. دکتر رقیه بایرامی - مدير تحصیلات تکمیلی
 5. دکتر لیلا آلیلو - مدیر گروه کارشناسی، ارشد و دکترای پرستاری
 6. رقیه اسماعیلی - مدیر گروه کارشناسی پرستاری و کاردانی فوریت
 7. مریم مسگرزاده - مدیر گروه کارشناسی و ارشد مامایی
 8. دکتر هاله قوامی - سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
 9. دکتر یوسف حقیقی مقدم - عضو هيأت علمی گروه
 10. دکتر مولود رادفر - عضو هيأت علمی گروه
 11. دکتر معصومه همتی - عضو هيأت علمی گروه
 12. دکتر سهیلا ربیعی پور - عضو هيأت علمی گروه
 13. دکتر ناصر پریزاد - عضو هيأت علمی گروه
 14. دکتر یاسر مرادی - عضو هيأت علمی گروه
 15. دکتر سامره اقتدار - عضو هيأت علمی گروه

 

جلسات:
به صورت روتین یکشنبه های هر هفته راس ساعت 10/30در ژورنال کلاب دانشکده دانشکده برگزار می گردد.


تعداد جلسات تا تاریخ 1399/10/19

 1. شورای پژوهشی دانشکده 357 جلسه
 2. شعبه بین الملل 64 جلسه
 3. کمیته تحقیقات دانشجویی 33 جلسه
 4. کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات ایمنی بیمار 31 جلسه

 

مقررات، حدود وظايف و اختيارات شورای پژوهشی دانشکده:

(برگرفته از آيين‌نامه شوراهای پژوهشي و طرح‌های تحقيقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه)

ماده ۵- تعريف: شورای پژوهشی دانشکده مرجعی است که به منظور پيگيری و اجرای وظايفی که متعاقبا ( درماده ۸) به آن محول می‌گردد تشکيل می‌شود.

 

ماده ۶ - ترکيب اعضای اين شورا بشرح زير است:
            الف- معاون پژوهشی دانشکده
            ب- يک نفراز اعضای هيئت علمی صاحب‌نظر به پيشنهاد معاون پژوهشی دانشکده و تائيد رياست دانشکده

 

 ماده ۷ - ضوابط تشکيل شورای پژوهشی دانشکده به شرح زيراست:
              بند ۱ - اعضای شورای پژوهشی دانشکده بايد درزمينه های تحقيقاتی فعاليت داشته ودوره های روش تحقيق  
                        مقدماتی و متوسط را گذرانده باشند .
              بند ۲- شورای پژوهشی دانشکده حداقل هر دو هفته يکبار تشکيل می‌شود ودر صورت لزوم وبه صلاحديد معاون
                       پژوهشی دانشکده، جلسات فوق العاده نيزبرگزار خواهد نمود .
              بند ۳ - جلسات شورای پژوهشی دانشکده با حضورنصف بعلاوه يک اعضارسميت می يابد .
              بند ۴ - معاون پژوهشی دانشکده فردی را که ترجيحاً از اعضای همين شورا می‌باشد، به عنوان دبيرشورای پژوهشی
                        دانشکده انتخاب و معرفی خواهد کرد .
              بند ۵ - برای تشکيل شورا حضور معاون پژوهشی دانشکده يا جانشين ايشان (از اعضای شورا) که قبلا مشخص و
                        معرفی شده است به عنوان رئيس جلسه، الزامی است.
              بند ۶ - مصوبات شورای پژوهشی دانشکده بايد طی صورتجلسه ای به امضا شرکت کنندگان حاضر در جلسه رسيده
                       و يک نسخه از آن جهت حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  ارسال گردد.

 

 ماده ۸ - وظايف شورای پژوهشی دانشکده به شرح زير است:
             بند ۱ - بررسی و تصويب طرح‌های پژوهشی پيشنهادی ارسالی از گروه‌های دانشکده و ارائه آن به حوزه معاونت
                       تحقیقات و فناوری دانشگاه
تبصره ۸: شورای پژوهشی دانشکده می‌تواند درصورت لزوم و با تائيد معاون پژوهشی دانشکده، بررسی و اظهارنظر طرح‌های
             تحقيقاتی را به کميسيون‌های تخصصی شورا و يا افراد صاحب نظر ديگر ارجاع دهد .
تبصره ۹: شورای پژوهشی دانشکده موظف است طرح‌های مصوب شوراهای پژوهشی گروه‌های آموزشی آن دانشکده راحداکثر
             ظرف مدت سی روز مورد بررسی و اظهار نظر قرار دهد .
             بند ۲ - تدوين سياست‌های پژوهشی دانشکده ،ب اتوجه به خط مشی پژوهشی دانشگاه
             بند ۳ - مطالعه و پيشنهاد راهکارهای ايجاد انگيزه و علاقه در اعضای هئيت علمی دانشکده جهت فعال نمودن
                       پژوهش
             بند ۴ - بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی دانشکده بر اساس معيارهای مشخص شده از سوی دانشگاه و
                       منعکس نمودن آن به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
             بند ۵ - بررسی نظرات گروههای آموزشی دانشکده در مورد اولويتهای تحقيقاتی و ارائه آن به معاونت تحقیقات و
                       فناوری دانشگاه
             بند ۶ - تشويق انجام پژوهش‌های بين گروهی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت هماهنگی اينگونه پژوهش‌ها
             بند ۷ - فراهم نمودن امکانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرح‌های تحقيقاتی در روند اجرای طرح
             بند ۸ - تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهش‌های پايان‌يافته به موسسات ذيربط جهت کاربرد آن در     
                         عرصه‌های مختلف علمی و عملی
              بند ۹ - تنظيم گزارش ساليانه فعاليت‌های پژوهشی دانشکده و تعيين و معرفی پژوهشگران ممتاز به حوزه معاونت
                         تحقیقات و فناوری دانشگاه
تبصره ۱۰: معاون پژوهشی دانشکده موظف است به صورت دوره‌ای گزارشی از عملکرد پژوهشی گروه‌های مختلف آن دانشکده
             را برای معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه  ارسال نمايد .
              بند ۱۰ - ارائه خط مشی وتعيين و تصويب موضوعات تحقيقاتی با توجه به اولويت‌های دانشگاه، جهت اخذ واحد
                          پايان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد،  وPh.D
              بند ۱۱- برنامه‌ريزی جهت تدوين، تاليف و ترجمه کتاب و ارائه مقالات در سمينارهای داخلی و خارجی با
                         هماهنگی حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه
              بند ۱۲- بررسی و اظهار نظر در مورد سمينارها، کنگره‌ها و کارگاه‌های پيشنهادی از گروه‌های مختلف دانشکده 


دانشکده پرستاری و مامایی