به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
گروه مامایی

فرم خالی CV

فرم خالی برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی

 

لیست اعضای هیئت علمی گروه مامایی:

 1. مرضیه ابراهیمی
 2. رقیه بایرامی
 3. سهیلا ربیعی پور
 4. فاطمه عفتی
 5. سعیده علیزاده
 6. مریم مسگرزاده
 7. فاطمه مقدم تبریزی
 8. لیلی رحمت نژاد
 9. هانیه رجب زاده

 

لیست اعضای کارشناس گروه مامایی:

 1. حوریه اشرافی
 2. نیره اشرف رضایی
 3. ماهرخ نبی زاده
 4. مریم نجارزاده
 5. المیرا اعتصامی
 6. فاطمه علی اصغری

توجه: خواهشمند است فایلهای خود را از جمله طرح درس را بصورت تک فایل و رزومه خود را فارسی تهیه نمایید.

دانشکده پرستاری و مامایی