English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٤٠٢

کمیته منتخب دانشکده پرستاری و مامایی اورمیه:


رئیس کمیته: دکتر آرام فیضی (رئیس دانشکده)

دبیر کمیته: دکتر لیلا آلیلو (معاون آموزشی دانشکده)

عضو ثابت کمیته: دکتر معصومه همتی مسلک پاک (هیئت علمی دانشکده)

کارشناس کمیته: حمیرا نورنژاد (کارشناس پژوهشی دانشکده)

 

شرح وظایف:

1- دریافت اطلاعات لازم از منابع ذیربط در دانشگاه جهت بررسی پرونده متقاضی ارتقاء
2- بررسی فرم ارزشیابی فعالیت های عضو هیئت علمی جهت ارتقاء و مدارک و مستندات پرونده عضو هیئت علمی متقاضی ارتقاء در کمیته
3- ارسال پرونده متقاضی ارتقاء