English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١

رسالت و اهداف کارشناسی ارشد ناپیوسته:
تعریف رشته:
کارشناسی ارشد پرستاری( داخلی جراحی، مراقبت ویژه) شاخه ای از رشته پرستاری است که به تربیت پرستاران متبحر، آگاه، توانمند و متعهد به مراقبت از بیماری های در مواجهه با مشکلات و بیماری های داخلی و جراحی، بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه می پردازد. دانش آموختگان این رشته با بکارگیری رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد، مدجو محور، جامع و جامعه نگر، با تکیه بر اصول اخلاق و ارتباطات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد مختلف شناسایی کرده و در سطوح سه گانه پیشگیری به ارائه خدمات تخصصی مراقبتی می پردازد.
 
جایگاه شغلی دانش آموختگان:

•    بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی(شهری و روستایی)
•    مراکز توانبخشی(دولتی و خصوصی)
•    مراکز مراقبت های سرپایی
•    مراکز مراقبت های وِیژه تخصصی و فوق تخصصی
•    مراکز مشاوره و خدمات پرستاری
•    مراکز نگهداری سالمندان و آسایشگاهها
•    مراکز مراقبت تسکینی
•    اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
•    سایر عرصه های نیازمند مراقبت های پرستاری در جامعه( خانه های سلامت)
•    پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات و شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد
•    عرصه های طب ورزشی
•    عرصه های نیازمند به مراقبت پستاری از بزرگسالان

 
رسالت رشته:
رسالت این رشته تربیت پرستارانی متبحر، توانمند، مسئولیت پذیر، اخلاق مدار و جامع نگر است که با بکار بستن تفکر انتقادی و با تکیه بر کاربرد علوم پرستاری مبتنی بر شواهد ، مددجویان را در سطوح جامعه، مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی یاری می نماید.


ارشد ویژه
رشته پرستاری مراقبت ویژه
Critical Care Nursing
مقطع کارشناسی ارشد(MSc)


معرفی رشته:

پرستاری مراقبت های ویژه یک شاخه اختصاصی از رشته پرستاری است که با مشکلات تهدید کننده زندگی که به دنبال اختلال عملکرد چندین اندام و سیستم حیاتی به وجود می آید، و هم چنین اقدام های پیشرفته نجات بخش مانند تکنولوژی های تنفس مکانیکی و بهبود گردش خون داخل و خارج بدن، تکنولوژی های پایش تهاجمی و غیرتهاجمی فرایندهای فیزیولوژیک بدن و ... سروکار دارد. با توجه به گسترش سریع مرزهای دانش و تکنولوژی های پشرفته در امر مراقبت بیمار، لازم است پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه همچون CCU، ICU جراحی قلب، ICU جراحی اعصاب و ... دانش و مهارت اختصاصی را کسب کنند و علاوه بر ارائه مراقبت با کیفیت،  در راستای انجام پژوهش در جهت ارتقاء فرایندهای مراقبتی گام بردارند.
دانش آموختگان رشته پرستاری مراقبت ویژه، مراقبت های پرستاری با کیفیت و مبتنی بر شواهد(Evidence-Based Nursing Practice) را برای بیماران بدحال که نیازمند به مراقبت های همه جانبه هستند و هم چنین خانواده های آنان ارائه می دهند که منجر به کاهش عوارض بیماری، و مرگ و میر بیماران می شود. این رشته موجبات تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی، اخلاق و رفتار حرفه ای را فراهم می سازد .

چشم انداز رشته:

دانش آموختگان رشته کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه، با بهره گیری از دانش روز جهانی و کاربست استانداردهای مراقبت بین المللی موجبات ارتقاء فرایندهای مراقبتی و مدیریتی در بخش های مراقبت ویژه کشور را فراهم آورده و در راستای به حداقل رساندن عوارض بیماری های تهدید کننده زندگی و کاهش مرگ و میر بیماران بدحال، به سطح مراقبتی استاندارد دست خواهند یافت. علاوه بر این از طریق انجام پروژه های پژوهشی مبتنی بر نیازهای منطقه ای، شواهد علمی لازم برای ارتقاء فرایندهای مراقبتی را تامین خواهند کرد، و از این طریق می توانند در جهت تدوین راهنماهای مراقبتی(Guideline) بومی گام بردارند.

رسالت(ماموریت) رشته:

با توجه به اسناد بالادستی مانند سند توسعه کشور و دورنما و رسالت دانشگاه علوم پزشکی و دانشکده پرستاری، ماموریت رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری مراقبت های ویژه عبارت است از تربیت دانش آموختگانی با توانایی های حرفه ای که در کنار اعضای تیم تخصصی مراقبت ویژه(متخصصین مراقبت ویژه، درمانگران تنفسی، متخصصین فیزیوتراپی و تغذیه و ...) امکان دستیابی به اهداف کاهش میزان مرگ و میر و هم چنین پیشگیری و کاهش عوارض بیماری را در بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه(مانند CCU، ICU، دیالیز، اورژانس، سوختگی) فراهم آورند. علاوه بر این با گسترش ساختاری و ارتقاء فرایندها در جهت  ارتقاء مراقبت های پرستاری ارائه شده در این بخش ها گام بردارند.


توانمندی های دانش آموختگان رشته:

 •   ارائه ماهرانه مراقبت های ایمن و مبتنی بر شواهد.
 •   انجام و کمک به انجام روش های ارزیابی تهاجمی و غیرتهاجمی برای بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه.
 •   تحلیل و تفسیر داده های حاصل از ارزیابی های اختصاصی تهاجمی و غیرتهاجمی بیماران در بخش های مراقبت ویژه.
 •   پایبندی و رعایت اصول و قواعد اخلاقی و حرفه ای.
 •   پایبندی و رعایت یادگیری مادام العمر و روزآمد نمودن دانش و مهارت های لازم برای ارائه مراقبت های ویژه.
 •   آموزش دیگر افراد دخیل در امر مراقبت از بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه.
 •   آموزش بیماران و خانواده های آنان جهت ارائه مراقبت با کیفیت و ایمن.
 •   بهینه نمودن روند ارائه و ارتقاء کیفیت مراقبت های پرستاری در بخش های مراقبت ویژه.
 •   تحلیل سیستم ارائه مراقبت  های پرستاری و بهره برداری از راهکارهای مدیریتی برای بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت مراقبت های پرستاری.
 •   تحلیل سیستم ارائه مراقبت  های پرستاری و بهره برداری از راهکارهای مدیریتی برای کاهش عوارض جسمی و عاطفی-روانی پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه.
 •   طراحی و اجرای طرح های پژوهشی کاربردی جهت ارتقاء فرایندها و خدمات مراقبتی در بخش های مراقبت ویژه.
 •   همکاری با دیگر رشته های دخیل در ارائه مراقبت ویژه جهت اجرای طرح های پژوهشی و تولید دانش اختصاصی و شواهد علمی جهت انتشار در سطح ملی و بین المللی.   

 


سیاست ها و اهداف رشته و گروه پرستاری مراقبت ویژه
هدف کلی رشته:

تربیت دانش آموختگانی است که دارای دانش، نگرش و مهارت های لازم در زمینه مراقبت های اختصاصی از بیماران بدحال باشند و علاوه بر آن، واجد فراتوانائی های لازم برای ارائه مراقبت های استاندارد از جمله اخلاق و رفتار حرفه ای، مهارت های ارتباطی، فن اوری اطلاعات، خودآموزی مادام العمر، پژوهش، حل مساله و ...  باشند.


در تمامی برنامه های آموزشی رعایت اصول زیر مد نظر است:

 •    عدالت محوری در ارائه خدمات آموزشی
 •   پایبندی به اخلاق گرایی، اصول اخلاقی و اخلاق حرفه ای
 •   پایبندی به اصول اخلاق پژوهشی در اجرای پایان نامه ها
 •   پایبندی به مسئولیت پذیری و پاسخگویی دقیق و درست به دانشجویان
 •   بهره برداری از روش های یاددهی-یادگیری و ارزشیابی نوین در راستای ارتقاء سطح علمی و صلاحیت بالینی دانشجویان
 •   اعتبار بخشی درون گروهی در راستای دستیابی به تعالی گروه
 •   نیازسنجی برگزاری کارگاه ها و دوره های کوتاه مدت آمنوزشی بر اساس نیازسنجی دانشجویان
 •   ارتقاء عملکرد و وضعیت آموزشی و پژوهشی گروه.

 

اهداف گروه:
  آموزش با کیفیت و اثرگذار دروس تخصصی نظری و بالینی رشته پرستاری مراقبت ویژه، به گونه ای که دانش آموختگان در زمان ورود به حیطه عملکرد حرفه ای( بخش های مراقبت ویژه) از دانش نظری و مهارتی مورد نیاز برخوردار باشند.
  بهره برداری از روش ها و ابزارهای الکترونیک در راستای ارتقاء اثربخشی برنامه های آموزشی دانشجویان به ویژه آموزش مجازی.
  بازنگری و ارتقاء روش های تدریس و ارزشیابی دانشجویان با مشارکت اعضای گروه و نظر سنجی از دانشجویان و دانش آموختگان.
  تامین نیروی انسانی توانمند در حوزه مراقبت های ویژه جهت ارائه خدمت در این بخش ها.
  تامین و تربیت نیروی متخصص به عنوان عضو هیات علمی در سطح ملی.
  ایفای نقش موثر در تولید بدنه دانش اختصاصی پرستاری مراقبت ویژه مبتنی بر شواهد با اجرای طرح های پژوهشی درون گروهی و بین گروهی.
  ارتقاء کیفی طرح های پژوهشی و پایان نامه های گروه.
  توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی درون گروهی و برون گروهی(بین رشته ای) در جهت ارتقاء جایگاه علمی گروه و هم چنین جایگاه حرفه ای دانش آموختگان رشته پرستاری مراقبت ویژه.
  ارتقاء شرایط در جهت تسهیل و تسریع روند اجرای پایان نامه های کارازمایی بالینی و افزایش سطح کمی و کیفی مقالات منتج از پایان نامه ها در نشریات ملی و بین المللی.
  توسعه کاربرد نتایج تحقیقات انجام شده در حیطه مراقبت های ویژه در بخش های بالینی
  حضور بیشتر در عرصه ملی در قالب اجرای پروژه های پژوهشی مشترک با دانشگاه های تربیت کننده این رشته در سطح کشور.
  حضور در عرصه بین المللی در قالب ارائه برنامه های آموزشی تخصصی(دوره های کوتاه مدت، برنامه های آموزش آنلاین).
  حضور در عرصه بین المللی در قالب اجرای پروژه های پژوهشی مشترک با دانشگاه های خارج از کشور.
  آموزش ضمن خدمت و آموزش مداوم پرستاران بصورت مجازی و حضوری با استفاده از توان اساتید هیئت علمی گروه به ویژه اعضای هیئت علمی مستقر در بالین در راستای تعامل بهتر و بیشتر اعضای هیئت علمی گروه با مراکز آموزشی- درمانی.
  همکاری در ارتقاء استاندارهای خدمات پرستاری بالینی در بخش های مراقبت های ویژه.
  ایجاد فرصت هایی برای توانمندسازی اعضای هیات علمی گروه.
  افزایش میزان پذیرش سالانه دانشجویان.


وظایف گروه با توجه به سیاست ها، اهداف و توانمندی های اعضاء گروه:
  برقراری ارتباط منظم علمی و آموزشی با گروه های بالینی مرتبط با مراقبت ویژه(توانمندی گروه: حضور اعضاء هیات علمی با تجارب بالینی در حوزه مراقبت ویژه، ارتباط و همکاری با دیگر رشته های مرتبط با مراقبت ویژه مانند متخصصین ریه، بیهوشی و داخلی؛ در زمینه فعالیت های آموزشی و پژوهشی، ...).
  به کارگیری روش های نوین آموزش نظری و عملی مانند شبیه‌سازی (Simulation) و آموزش‌های مجازی(توانمندی گروه: وجود اعضا هیات علمی با گرایش آموزش در پرستاری در مقطع PhD، هم چنین گذراندن دوره های آموزشی مختلف در زمینه روش های تدریس و ارزشیابی نوین در ارائه دروس نظری و بالینی توسط اعضای گروه).
  تشویق و ترغیب دانشجویان در جهت کاربردی نمودن پایان‌نامه ها با بهره برداری از متدولوژی های پژوهشی روزآمد(توانمندی گروه: وجود اعضای هیات علمی آشنا با متدولوژی های متنوع تحقیق کمی، کیفی و ترکیبی).
  گسترش ارتباط با گروه‌های پرستاری مراقبت ویژه سراسر کشور به منظور بهره گیری از تجارب دیگر دانشکده ها(توانمندی گروه: حضور یکی از اعضای گروه در کارگروه توسعه علوم پرستاری، حضور فعال اعضای گروه در وبینارهای تخصصی مربوطه).


ارشد روان:
معرفی رشته کارشناسی ارشد روان پرستاری
کارشناسی ارشد روان پرستاری شاخه ای از رشته پرستاری است که با تلفیق آموخته های آموزشی و بکارگیری اصول ارتباطات انسانی و نظریه های روان پرستاری و همچنین با کسب مهارت و تبحر کافی در زمینه مراقبتهای پرستاری، به افرادی که به اختلالات روانپزشکی، ناتوانیهای یادگیری و هوشی دچار می باشند خدمت رسانی می کند.
کارشناسی ارشد پرستاری
هدف و رسالت رشته
آموزش و تربیت دانشجویان ماهر، توانمند، فرهیخته، متعهد و کارآمد با ارزشهای والای انسانی نشات گرفته از تعلیم و تربیت اسلامی در راستای ارتقای سطح سلامت جامعه با رویکرد جامع نگر در جهت تامین نیازهای جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجویان با تاکید بر حفظ سلامت روان افراد.
معرفی دوره های پرستاری
زمینه های فعالیت در بازار کار کارشناسی ارشد روان پرستاری

o    در زمينه پژوهشي:
- تحقیق وتوسعه درزمینه روش های نوین مراقبت های روان پرستاری
- تحليل نظام ارائه خدمات پرستاري به بیماران دارای اختلالات روانی
o    در زمينه آموزشي : 
- در بخش‌ آموزش‌ فارغ‌ التحصیلان‌ میتوانند در دانشکده‌های‌ پرستاری‌ وظیفه‌ سرپرستی‌ دانشجویان‌ پرستاری را در کارآموزی‌ به‌ عهده‌ گیرند.
- تدريس در زمينه هاي مرتبط با پرستاری در سطوح دانشگاهي يا ديگر مراكز علمي
- طراحي و تدوين روشهاي بهينه جهت آموزش دانشجويان و انجام نوآوري ها و خلاقيت هاي لازم در اين رابطه
o    در زمینه خدماتی:
- بهينه نمودن روند ارائه خدمات  پرستاري  به بیماران دارای اختلال روانی و خانواده آنان از طريق طراحي و اجراي مداخلات
- بكارگيري ابزارها و روش هاي مديريتي جهت ارتقاء عوامل موثر بر مراقبت پرستاري دارای اختلال روانی
- ارائه مشاوره به مديران و سياست گذاران نظام سلامت در زمينه تصميم سازي هاي مرتبط با بخش هاي روان درمانی
o    در زمینه مدیریتی:
o    فارغ‌ التحصیلان‌ دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد می‌توانند به‌ عنوان‌ سرپرست‌ و مدیر بخشهای‌ مختلف‌ درمانی‌ و سوپروایزر آموزشی‌ در سطح‌ بیمارستان¬ها مشغول‌ به‌ کار شوند همچنین‌ میتوانند در پستهای‌ مدیریتی‌ و ستادی‌ در مراکز بهداشتی‌ ـ درمانی‌ فعالیت‌ کنند.


ارشد مشاوره در مامایی:
کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

 
رشته مشاوره در مامایی
 با توجه به اهمیت خدمات مشاوره ای در رشته مامایی دوره کارشناسی ارشد مشاوره درمامایی طراحی گردید. هدف این برنامه تربیت نیروی انسانی آگاه، توانمند و متعهد می باشد که در بخش مشاوره و راهنمایی در حیطۀ های مختلف مامایی از جمله مشاوره نوزاد و کودک ، باروری و فرزند اوری ، مشاوره قبل ازدواج و مشاوره جنسی ، .....و ارجاع به موقع مراجعین برای دریافت خدمات تخصصی تر انجام  می‌نمایند می باشد .
Midwifery Counseling (M.Sc)

1- نام و تعریف رشته و مقطع مربوطه:
رشته مشاوره در مامایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به عنوان یک شاخه از رشته مامایی است که با تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و رفتار حرفه ای باعث ارائه خدمات کامل تر مشاوره ای و ارجاع به موقع زنان در زمینه های مختلف سلامت جنسی و باروری در مراحل مختلف زندگی می باشد.

٢- تاریخچه رشته و پیشرفت آن:
رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته مشاوره در مامایی در ایران رشته جدیدی محسوب می گردد. از لحاظ سوابق رشته در دنیا، علاوه بر Royal college of midwifery که دارای گروه مشاوره مامایی Midwives Group Consultant می باشد. دوره های پیشرفته مامایی در زمینه مشاوره شیردهی، زایمان طبیعی و مراقبت دوران بارداری در دانشگاهها و مراکز مختلف آموزشی برگزار می گردد. از جمله مراکز آموزشی و دانشگاهها می توان موارد ذیل را نام برد.
Oregon School of Midwifery, Association of Labor Assistants and Childbirth Educators (AL,ACE), International Board of Lactation Consultant Examiners(IBL,CE)

٣- ارزش ها و باورها (values):
از دانش آموختگان انتظار می رود با توجه به ارزشهای مذهبی و فرهنگ غنی ملی و اسلامی کشور، با کاربرد علم و هنر مشاوره و آموزش، ضمن برقراری ارتباط مناسب با مددجویان با در نظر گرفتن ارزشهای فرهنگی آنان در پیشبرد اهداف و ارتقاء کیفیت کلیه خدمات ذکر شده کوشا باشند. تا در این راستا بتوانند با احترام به فرهنگ، نژاد و طبقه اقتصادی، اجتماعی و سن مددجویان در جهت ارتقاء سطح سلامت فردی آنان و در نهایت جامعه بپردازند.

 ارزش های حاکم در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

1.    ما معتقدیم به حفظ ارزش ها و مبانی دینی، اخلاقی، اعتقادی و فرهنگی
2.    حفظ کرامت انسانی با نقش محوری نیروی انسانی در تمامی ابعاد
3.    مسئولیت پذیری در قبال جامعه، اعضای هیات علمی، دانشجویان و کارکنان
4.    رعایت اخلاق و تعهد حرفه ای آموزشی و پژوهشی
5.    مشتری مداری و احترام به ذینفعان
6.    انجام کار گروهی و تصمیم گیری مشاركتی و پذیرش اصول هم افزایی با حمایت از آزادی اندیشه
7.    تقویت تعاملات آموزشی و پژوهشی در سطح ملی
8.    تفکر راهبردی در حل مسائل
9.    توسعه خلاقیت و نو آوری
10.    شایسته سالاری در انتصابات و بهره مندی از همه ظرفیت های منابع انسانی
11.    ساده کردن، ثبات و پایداری در اجرای فعالیتها

۴- رسالت برنامه آموزشی (Mission) رسالت اصلی این برنامه، تربیت نیروی انسانی آگاه، توانمند و متعهد می باشد که در بخش مشاوره و راهنمایی در حیطه مامایی و ارجاع به موقع مراجعین برای دریافت خدمات تخصصی تر انجام وظیفه می نمایند

 بیانیه رسالت دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 گروه مشاوره در مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه با تعهد به سند چشم انداز ملی و سایر اسناد بالا دستی، در نظر دارد تا با بهره گیری از مشارکت اعضای هیئت علمی متخصص در رشته های بهداشت باروری، مامایی و سایر رشته های علوم پزشکی به صورت بین حرفه ای و با استفاده از فناوری های نوین و روزافزون، براساس نیازهای آموزشی فعالیت های خود را به شیوه ای ارائه نماید تا قادر به تولید، توزیع، انتشار و ترویج و توسعه دانش حرفه ای مشاوره مامایی برای همه مخاطبین خود اعم از اساتید، دانشجویان و فارغ التحصیلان گروه مشاوره مامایی در سراسر ایران اسلامی و خارج از آن باشیم و در راستای ایجاد عدالت اجتماعی و اخلاق در دریافت خدمات مراقبت سلامت تلاش نموده، بستری مناسب جهت اتخاذ تصمیم های مهم و سیاستهای کلان در نظام مراقبت سلامت با تاکید بر حیطه مشاوره مامایی فراهم آورد. رسالت گروه مشاوره در مامایی، تربیت نیروی انسانی متعهد، آگاه، با صلاحیت و نو آور و متبحر در زمینه مشاوره در مامایی است که خدمات مشاوره در مامایی را در سطوح مختلف پیشگیری، به عنوان یک فرد از اعضای تیم سلامت و به صورت مستقل به مددجویان ارائه کند تا بسترسازی مناسب جهت ارتقاء سلامت جامعه و تامین خدمات مطلوب به ذینفعان نظام سلامت انجام شود. تربیت نیروی انسانی با صلاحیت و نوآور در حیطه های آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات بالینی با مهارت های بالینی و علمی کافی با استفاده از سرمایه های انسانی توانمند، متعهد و تکنولوژی روز، مبتنی بر ارزشهای اخلاق حرفه ای و پاسخگویی به نیاز های جامعه در سطح کشور جهت ارائه خدمات بهداشتی درمانی فردی، تیمی و مشاركتی در حیطه حرفه مشاوره در مامایی و نیز پرورش نگرش و دید مثبت در دانشجویان نسبت به حرفه خود، ارتقاء علم مامایی و مشاوره از طریق انجام تحقیقات در زمینه سلامت باروری و گسترش فرهنگ پژوهش در پین دانشجویان و دانش آموختگان از دیگر رسالت های ما می باشد. این برنامه کارشناسان ارشد مامایی تربیت می کند که متعهد به یادگیری خود راهبر بوده و در دوره خدمت مرتبا دانش و مهارت شان را در همه ابعاد به روز می کنند. با تربیت این نیروها مشاوره مطلوب و اثر بخش از مددجویان، ایجاد شرایط مناسب روحی و روانی برای زنان و مادران جامعه و فرزند آوری سالم به وقوع خواهد پیوست. گروه مشاوره در مامایی در نظر دارد با در نظر گرفتن مکارم اخلاق، با بهره گیری از فن آوری های نوین آموزشی و ایجاد فضای تعالی توام با خلاقیت و نو آوری ضمن حمایت اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و رفع مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده، به تعلیم و تربیت دانش آموختگان متعهد و خلاق در جهت توسعه سلامت جامعه بپردازد. گروه مشاوره در مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه قادر به نیاز سنجی آموزشی فردی و گروهی اساتید و دانشجویان با تاکید بر دانش و مهارت های مرتبط با فرآیند یاد دهی- یادگیری در قالب برنامه ریزی کارگاههای ژورنال کلاب ها، مشاوره های فردی، باز آموزی های عملی به صورت سلسله کارگاه های ارتقای مهارت های علمی و بالینی اساتید و دانشجویان در بستر آموزش حضوری و مجازی است. اعضای گروه مشاوره در مامایی خود را موظف به شرکت در برنامه های توانمندسازي مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه دانسته و برنامه ریزی و اجرای کارگاههای ترمیمی دانشجویان بر اساس درخواست اساتید با دانشجویان جهت ارتقاء یادگیری دانشجویان را انجام می دهند. اعضای گروه با مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در حیطه های تدوین برنامه های آموزشی، تدوین طرح های توسعه ایی و پژوهش در آموزش از ایده پردازی تا ارزشیابی طرح و تدوین و ارسال طرح ها به جشنواره های آموزشی همکاری می نمایند. همچنین این گروه در راستای تشویق، ترغیب، راهنمایی و همکاری جهت ارائه طرح های تحقیقاتی و انجام پژوهش توسط دانشجویان مشاوره در مامایی به طور حداکثری مشارکت و اهتمام می ورزد.

۵- چشم انداز برنامه آموزشی (vision): در ۱۰ سال آینده، این رشته در زمینه های آموزشی و ارائه خدمات مطابق با استانداردهای جهانی و فرهنگ با فرهنگ ایرانی اسلامی خواهد بود و در زمینه تولید علم نیز جایگاه خود را در سطح ملی تثبیت خواهد کرد
چشم انداز گروه مشاوره در مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه: ما بر آنیم تا به کسب جایگاه برتر در سطح ملی و منطقه ای در تربیت نیروی انسانی متعهد کارشناس ارشد مامایی در عرصه های آموزش، پژوهش، مدیریت و خدمات مبتنی بر اخلاق حرفه ای تا سال ۱۴۰۴ بر اساس اهداف کلان کشور برسیم.

۶- اهداف کلی (Aims): هدف اصلی این دوره تربیت فراگیران ماهر طبق استانداردهای آموزشی، به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های بهداشتی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی در حیطه حرفه مامایی می باشد اهداف دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی هدف کلی تربیت دانش آموختگانی است که همگام با نیازهای مشاوره ای در حال تغییر جوامع به نحوه پویایی بتوانند استانداردهای منطقه ای و جهانی آموزش مشاوره در مامایی را کسب کنند. دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه جهت ارتقای آموزش، مسئولیت پذیری و مشارکت صاحبان منافع در دسترسی به اهداف سازمانی، حفظ ارزش های انسانی و عدالت در راستای حفظ و ارتقای سلامت جامعه کوشش می کند.

اهداف کوتاه مدت و بلند مدت گروه کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

اهداف کوتاه مدت

1.    ارتقای کیفیت و کمیت فعالیتهای آموزشی پاسخگو و عدالت محور در دانشکده پرستاری و مامایی
2.    ارتقای کیفیت و کمیت فعالیت های پژوهشی پاسخگو و عدالت محور در دانشکده پرستاری و مامایی
3.    ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی
4.    توسعه آموزش مجازی برنامه های مدون علمی برای افزایش توان علمی اعضا - تقویت نسبت استاد به دانشجو
5.    ارتقای اخلاق و تعهد حرفه ای در دانشجویان، کارکنان و اساتید
6.    هدایت پژوهش های دانشکده به سمت اولویتهای تحقیقاتی دانشگاه استان و منطقه
7.    گسترش سطح تحصیلات کارکنان و دانش آموختگان

اهداف بلند مدت
گسترش سطح تحصیلات تکمیلی و جذب دانشجویان در مقطع دکترای تخصصی سلامت باروری ارتقاء نظام ارزیابی و آزمون های دانشجویان گسترش روابط علمی و پژوهشی با سایر مراکز علمی و دانشگاهی توسعه کمی و کیفی تجهیزات آموزشی و فناوری اطلاعات افزایش رتبه علمی دانشکده توسعه امکانات و تسهیلات رفاهی دانشجویی و کارکنان توسعه بین المللی سازی آموزش مامایی توسعه کمی و کیفی آموزش در راستای کار آفرینی در بستر دانشگاه های نسل سوم ارتقای اعتبار بخشی دانشکده پرستاری و مامایی
اهداف خاص مرتبط با دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

1.    ارایه مشاوره مامایی مبتنی بر اصول اخلاق حرفه ای در شرایط متفاوت و عرصه های متعدد
2.    برقراری ارتباط مناسب و موثر حرفه ای با زنان، مادران، خانواده و سایر اعضای تیم مراقبت سلامت
3.    تعیین نیازها و اولویت های سلامت مددجویان با رویکردی پژوهش محور
4.    تدوین، اجرا و ارزشیابی برنامه مشاوره در مامایی جهت پاسخگویی به نیازها و مشکلات سلامتی مددجویان و ارتقای سلامت آنها
5.    ارایه مشاوره به مددجویان در همه رده های سنی و منطبق بر نیازهای سلامتی جامعه
6.    ارایه آموزش و مشاوره مناسب و مقتضی با نیازهای مددجویان و خانواده های آنها اولویت دادن به یادگیری مادام العمر جهت ارایه مشاوره مبتنی بر دانش روز و موثر
۷- جایگاه شغلی دانش آموختگان
دانش آموختگان این دوره می توانند در مراکز بهداشتی درمانی، درمانگاه های پره ناتال، مراکز بهداشت مادر و کودک، مراکز تنظیم خانواده، مراکز مشاوره خانواده، مطب های مامایی و سایر مراکز مرتبط با سلامت زنان خدمات خود را به مراجعین عرضه نمایند.

 ۸- نقش دانش آموختگان در نظام بهداشتی (Role Definition)
 نقش های فراگیران عبارتند از : خدمات مشاوره ای، مراقبتی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در حیطه های مرتبط با خدمات مامایی

9- وظایف حرفه ای دانش آموختگان (Task Analysis)
توانمندی و صلاحیت های مورد انتظار دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی
توانمندی ها، صلاحیت ها و مهارت های مورد انتظار از دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی در دو حیطه عمومی و تخصصی علمی و عملی قرار می گیرد

توانمندی های عمومی مورد انتظار دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد مشاوره در مامایی

1.    مهارتهای ارتباطی
2.    مشاوره براساس اصول اخلاقی حرفه ای
3.    تفکر نقادانه |
4.    مهارت های حل مسئله
5.    تحلیل آزمایش ها، شناسایی مشکلات و انجام اقدامات
6.    مشاوره و آموزش به مددجو و خانواده
7.    ارائه مشاوره تخصصی
8.    مشاوره مامایی در شرایط بحرانی
9.    تداوم در یادگیری مادام العمر
10.    ارتقا مهارت های مشاوره ای مبتنی بر شواهد
11.    مسئولیت پذیری و پاسخگویی
12.    ارائه مراقبت مامایی
13.    خود کنترلی و ارزیابی عملکرد
14.    تعامل بین بخشی، ارتباطات و مشارکت بین حرفه ای
15.    ثبت و ارائه گزارش
16.    ارجاع به موقع

توانمندی های تخصصی علمی و عملی مورد انتظار
 وظایف حرفه ای دانش آموختگان این دوره به تفکیک هر نقش به شرح زیر می باشد
الف) نقش مشاوره ای

1.    انجام ارزیابی های لازم مرتبط با مشکلات باروری و بارداری جهت ارائه مشاوره {در حیطه ژنتیک و روانشناسی بالینی دخالت ننمایند }.
2.    ارائه مشاوره به گروه های هدف برای تصمیم گیری مناسب و عملکرد صحیح در مواجهه با مشکلات مرتبط با سلامت باروری و جنسی در تمام مراحل زندگی شامل : بهداشت بلوغ، قبل از ازدواج، بهداشت جنسی، تنظیم خانواده قبل از بارداری، زایمان و پس از زایمان، شیردهی و مراقبت از نوزاد و کودک
3.    تفسیر و تحلیل نتایج ارزیابی های انجام شده و در صورت لزوم ارجاع به موقع آنان به مراکز تخصصی
ب) نقش مراقبتی

1.    کلیه خدمات مراقبتی که بر اساس آیین نامه های مصوب موجود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در وظایف ماماها آورده شده است.
 ج) نقش مدیریتی

1.    کمک به اجرای اهداف و سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در جهت ارتقای سلامت زنان و مادران
2.    برقراری ارتباط موثر حرفه ای با بخش هایی که بر سلامت مادران موثرند
3.    طراحی و اجرای مداخلات در حیطه اختیارات مربوط به منظور بهینه نمودن روند ارائه خدمات مشاوره در مامایی
4.    گردآوری مشکلات حاصل از مشاوره های مامایی و ارائه گزارش مکتوب دوره ای به مسئولین سلامت
5.    همکاری با مسئولین نظام سلامت در تدوین دستورالعمل های مرتبط
6.    ارائه پیشنهاد به مدیران و سیاست گذاران نظام سلامت در زمینه تصمیم سازی های مرتبط با مشاوره در ارتباط با مسائل و مشکلات باروری و بارداری زنان
7.    همکاری موثر و متقابل با گروه های خدمت دهنده به زنان در زمینه های باروری و بارداری شامل متخصصین زنان، اطفال، اورولوژی، روان پزشکان، روانشناسان، پرستاران و مراقبین بهداشتی
د) نقش آموزشی

1.    آموزش به مراجعین در مورد مسائل سلامت جنسی و باروری زنان در حد آموزه های مرتبط
2.     آموزش به سایر کارکنان و اعضای تیم سلامت در حیطه های مختلف مرتبط با رشته مامایی
ه)  نقش پژوهشی

1.    همکاری با نظام سلامت در انجام پژوهش های کاربردی بین بخشی، بین دانشگاهی و کشوری در مورد مشکلات و چالش های موجود در رابطه با مشاوره مامایی
2.    انجام پژوهش های مرتبط با مشاوره مامایی
 ۱۰- راهبردهای برنامه آموزشی راهبرد های مورد استفاده در این برنامه عبارتند از:

1.    تلفیقی از راهبرد دانشجو و استاد محوری
2.    Problem orientation
3.    مبتنی بر شرح وظایف
4.    مبتنی بر بیمارستان و مراکز بهداشتی
5.    خود آموزی مداوم (Lifelong learning)