به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
رسالت و اهداف


دوره دکتری پرستاریکلیــــات

تعریف

     دوره دکتری تخصصی Ph.D.یکی از بالاترین مقاطع تحصیلی آموزش دانشگاهی است که به اعطای مدرک می انجامد و مجموعه ای هماهنگ ، از فعالیت های پژوهشی و آموزشی است.

هدف

هدف از ایجاد دوره دکتری تخصصی ((Ph.D، تربیت افرادی است که با احاطه یافتن به حیطه های علمی در یک زمینه خاص و آشنا شدن با روشهای پیشرفته تحقیق و دستیابی به جدیدترین مبانی آموزش و پژوهش، بتوانند با نوآوری در زمینه های علمی و تحقیقی، در رفع نیازهای کشور و گسترش مرزهای دانش، در رشته تخصصی خود، موثر بوده و به تازه هائی در جهان دانش دست یابند.

شرایط ورود

شرایط ورود به دوره دکتری تخصصی ((Ph.Dعبارتست از :

1-4- داشتن شرایط عمومی ورود به آموزش دانشگاهی

2-4- برخورداری از سلامت جسمی و روانی متناسب با رشته تحصیلی

3-4- داشتن دانشنامه کارشناسی ارشد ( فوق لیسانس ) یا دکترای عمومی یا بالاتر، متناسب با رشته تحصیلی مورد تقاضا، از یکی از دانشگاههای داخل یا خارج کشور که حسب مورد به تائید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد .

4-4- موفقیت در آزمون انگلیسی مطابق مصوبات شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی

5-4- قبولی درآزمون اختصاصی ورود به دوره دکتری ((Ph.Dمطابق ضوابط دبیرخانه های آموزشی تخصصی مربوطه

6-4- عدم اشتغال به تحصیل همزمان در همان دانشگاه و یا دانشگاه های دیگر و سایر موسسات آموزشی و پژوهشی

 نام و تعریف رشته:

دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری                          Nursing (Ph.D)

دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری یا Nursing (Ph.D)بالاترین مقطع تحصیلی این رشته است. دانش آموختگان این دوره می توانند به عنوان اعضاء هیئت علمی در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور انجام وظیفه نمایند.

تاریخچه رشته:

با گذشت قریب به یک قرن از تاریخ پرستاری و حدود 40 سال از پرستاری نوین، تقویت بنیه علمی، عملی و بدنة کارگزاران حرفه پرستاری به عنوان یکی از شاخه های علمی و حرفه ای گروه پزشکی ضرورت می یابد. این امر با ارتقاء دائمی و گسترش و تعمیق مرزهای علم و تربیت نیروهای متخصص در این رشته، به ویژه وجود برنامه دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری میسر می گردد.

با نگاهی به تاریخ و مستندات موجود می توان گفت موضوع تاسیس دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری اولین بار با گشایش مرکز پزشکی ایران در یکصد و سومین نشست شورای گسترش آموزش عالی مورخ 5/6/54 مطرخ گردید. لیکن تلاش برای تهیه برنامه دکتری و تصویب آن در سال های 1360 توسط ریاست محترم شاخه تخصصی رشته پرستاری شورای عالی برنامه ریزی صورت گرفت. برنامه آموزشی دوره دکتری تخصصی پرستاری (که توسط کمیته تخصصی پرستاری گروه پزشکی شورای عالی برنامه ریزی تهیه و تائید شده بود)، در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورخ 17/7/73 به تصویب رسید.

اولین دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری در سال 1374 در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با پذیرش 3 دانشجو آغاز شد. پس از آن به ترتیب دانشگاه تربیت مدرس در سال 1375 با پذیرش چهار دانشجو، دانشگاه های علوم پزشکی ایران و تهران در سال 1378 هر یک با پذیرش 2 دانشجو، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1381 با پذیرش 2 دانشجو، و بالاخره دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1382 با پذیرش 2 دانشجو، دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری را آغاز نمودند. در این راستا دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه نیز در سال 1395 با کسب مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پذیرش دانشجو در مقطع دکترای پرستاری را آغاز نمود.

رسالت:

ارتقاء علم و مهارت حرفه ای کارگزاران خدمات پرستاری و در نتیجه ارتقاء استانداردهای ملی سلامت، غنی سازی دائمی اعضاء هیئت علمی، تولید علم، انتقال فن آوری، افزایش تعامل علمی در سطح ملی و بین المللی، ایجاد پویایی و برانگیختن روحیه علمی و روش مندی، از ماموریت های عمده تاسیس دوره دکتری است.

 اهداف کلی رشته (Aims):

اهداف کلی برنامه دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری عبارتند از: 1 – تربیت مدرسین با صلاحیت آموزشی و پژوهشی 2- تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاههای کشور 3- نیل به خودکفائی حرفه ای.

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش آموزشی:

·         مشارکت در طراحی، تدوین و ارزشیابی برنامه های آموزشی مقاطع مختلف

·         آموزش مقاطع مختلف تحصیلی رشته پرستاری

·         مشارکت و همکاری در تدوین و تدریس در کارگاه ها و برنامه های آموزش مداوم و غیررسمی مشمولین

·         مشارکت در تدوین گایدلاین های آموزشی

·         راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش مدیریتی:

·         مشارکت در تدوین برنامه ریزی ها

·         مشارکت در تخصیص منابع

·         مشارکت در تامین نیروی انسانی

·         مشارکت در تامین بودجه بندی سازمان

·         مشارکت در برنامه ریزی های استراتژیک، اجرا، پایش و نظارت و ارزشیابی برنامه های مرتبط با پرستاری در محل خدمت

·         همکاری در کمیته های بیمارستانی

·         نیازسنجی خدمات پرستاری و خدمات مورد نیاز در عرصه های مرتبط

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش پژوهشی:

·         دانش پژوهی و انتقال ترجمان دانش

·         مشارکت و همکاری در کمیته های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی، بهداشتی و درمانی

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش مراقبتی:

·         آموزش بیماران، خانواده و جامعه

·         ارائه مشاوره تخصصی به مخاطبین

·         همکاری با تیم مراقبت و درمان

·         پیگیری مددجو پس از ترخیص

·         شناسایی کمبودها، محدودیت ها و مشکلات محیط کار

 ارزشها و بارورها (Values)(فلسفه برنامه):

پرستاری که از سویی با سلامت انسان به عنوان موجودی چند بعدی، هر فرد با همه ویژگی های جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و به عنوان موجودی منحصر، سروکار دارد، و از سویی دیگر براساس نظام ارزش های اسلامی حاکم بر جامعه، ملزم به رعایت حقوق انسان ها و برقراری عدالت اجتماعی می باشد، بایستی از راه پژوهش های بنیادی، کاربردی کیفی و تقویت مطالعات نظری با رویکردی جامع و جامعه نگر و ایجاد تفکر آموزش مداوم و تعامل با سایر شاخه های دانش (دیدگاه بین رشته ای) در دوره های دکتری در تحقق این رویکرد فلسفی بکوشد. دانش آموختگان دوره دکتری تخصصی (Ph.D)پرستاری به مشابه راهبرد شناسان این شاخه علمی و حرفه ای، در اعتلاء سلامت جامعه ایفای نقش خواهند کرد. این امر موجب افزایش انگیزه کارگزاران پرستاری و ارتقاء ارائه خدمات حرفه ای خواهد شد.

رسالت برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی (Mission):

ارتقاء علم و مهارت حرفه ای کارگزاران خدمات پرستاری و در نتیجه ارتقاء استانداردهای ملی سلامت، غنی سازی دائمی اعضاء هیئت علمی، تولید علم، انتقال فن آوری، افزایش تعامل علمی در سطح ملی و بین المللی، ایجاد پویایی و برانگیختن روحیه علمی و روش مندی، از ماموریت های عمده تاسیس دوره دکتری است.

چشم انداز برنامه آموزشی در تربیت نیروی انسانی (Vision):

مشارکت راهبردی در تولید و گسترش پژوهش های بنیادی و کاربردی، ارتقاء استانداردهای ملی و سازواری با استانداردهای جهانی آموزش پرستاری، بسترسازی برای جذب نیروهای کارآمد علمی و تخصصی در داخل کشور و جلب و جذب دانشجو از کشورهای منطقه.

نقش های دانش آموختگان در برنامه آموزشی (Role definition):

دانش آموختگان این دوره ضمن رفع کمبود کمی و کیفی نیروی انسانی، قادر خواهند بود دوره های آموزشی را برنامه ریزی و اداره نموده و به پژوهش در زمینه های آموزش، خدمات و مدیریت در پرستاری بپردازند. همچنین دانش آموختگان قادر خواهند بود مسائل مربوط به حرفه را تجزیه و تحلیل کرده و راه حلهای مناسب ارائه نمایند.

وظایف حرفه ای دانش آموختگان (Task Analysis):

- تدریس در مقاطع تحصیلات تکمیلی و کارشناسی در رشته پرستاری با استفاده از روش های نوین

- مشاور و مجری تحقیقات براساس نیاز جامعه و انتشار نتایج تحقیق

- انجام برنامه ریزی آموزشی

- مشارکت در برنامه ریزی های تخصصی و حرفه ای

استراتژی های اجرایی برنامه آموزشی:

- ارائه دروس به صورت دانشجو محوری

- ارائه دروس به روش حل مسئله

- ارائه دروس به روش بحث گروهی

- ارائه دروس با تقویت تفکر اقتصادی

- موظف کردن دانشجویان به نگارش یافته های علمی و پژوهشی در رابطه با هر درس

 

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی