English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: يکشنبه ٠٢ مهر ١٤٠٢

رسالت و اهداف دکتری:


Phd in nursing

تعریف رشته:
دوره دکتری تخصصی (Phd)پرستاری یا Nursing Phdبالاترین مقطع تحصیلی این رشته است. دانش آموختگان این دوره می توانند به عنوان اعضاء هیئت علمی در دانشگاه ها، مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور انجام وظیفه نمایند.
رسالت:
ارتقاء علم و مهارت حرفه ای کارگزاران خدمات پرستاری و در نتیجه ارتقاء استانداردهای ملی سلامت، غنی سازی دائمی اعضاء هیئت علمی، تولید علم، انتقال فن آوری، افزایش تعامل علمی در سطح ملی و بین المللی، ایجاد پویایی و برانگیختن روحیه علمی و روش مندی، از ماموریت های عمده تاسیس دوره دکتری است.


اهداف:
اهداف کلان راه اندازی دوره دکتری تخصصی پرستاری، تربیت نیروی تخصصی در حوزه پرستاری جهت تامین نیروهای مورد نیاز در حوزه های آموزش، پژوهش فناوری، مدیریت و خدمات تخصصی پرستاری و شرکت فعال در سیاستگذاری ها در نظام سلامت است.
اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش آموزشی:
•    مشارکت در طراحی، تدوین و ارزشیابی برنامه های آموزشی مقاطع مختلف
•    آموزش مقاطع مختلف تحصیلی رشته پرستاری
•    مشارکت و همکاری در تدوین و تدریس در کارگاه ها و برنامه های آموزش مداوم و غیررسمی مشمولین
•    مشارکت در تدوین گایدلاین های آموزشی
•    راهنمایی و مشاوره پایان نامه و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 
اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش مدیریتی:
•    مشارکت در تدوین برنامه ریزی ها
•    مشارکت در تخصیص منابع
•    مشارکت در تامین نیروی انسانی
•    مشارکت در تامین بودجه بندی سازمان
•    مشارکت در برنامه ریزی های استراتژیک، اجرا، پایش و نظارت و ارزشیابی برنامه های مرتبط با پرستاری در محل خدمت
•    همکاری در کمیته های بیمارستانی
•    نیازسنجی خدمات پرستاری و خدمات مورد نیاز در عرصه های مرتبط

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش پژوهشی:
•    دانش پژوهی و انتقال ترجمان دانش
•    مشارکت و همکاری در کمیته های پژوهشی در مراکز تحقیقاتی، بهداشتی و درمانی

اهداف و توانمندی های مورد انتظار از دانش آموختگان در نقش مراقبتی:
•    آموزش بیماران، خانواده و جامعه
•    ارائه مشاوره تخصصی به مخاطبین
•    همکاری با تیم مراقبت و درمان
•    پیگیری مددجو پس از ترخیص
•    شناسایی کمبودها، محدودیت ها و مشکلات محیط کار