صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تحصیلات تکمیلی > دکترا > برنامه ها و دفترچه آموزشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
برنامه ها و دفترچه آموزشی

برنامه هفتگی

دفترچه اموزشی

دانشکده پرستاری و مامایی