صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > تحصیلات تکمیلی > دکترا > کارگاههای اجباری 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کارگاههای اجباری

لیست کارگاههای اجباری دانشجویان :

  1. استرس و کنترل استرس
  2. حاکمیت بالینی
  3. پرستاری مبتنی بر شواهد
  4. فناوری اطلاعات در پرستاری
  5. انتقال دانش در حوزه پرستاری
  6. اخلاق و حقوق در پرستاری
  7. نگارش علمی متون
دانشکده پرستاری و مامایی