به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
لیست دانشجویان

لیست دانشجویان دکترای تخصصی پرستاری از سال 1395:

رديف    شماره دانشجويي    نام خانوادگي    

 

1      9715122001          كاظمي - سحر   

2      9815122003          نمدي آبگرمي- فريده  

3    9910401001         پورحسين  فوكلايي-سكينه  

4    9915122001         ملازاده لله لو-فرزين   

5    9915122002         اميري-الهام  

6    40015122001       مهری علویانی

7    40015122002     رقیه عظیم زاده

دانشکده پرستاری و مامایی