به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کارگاههای اجباری

کارگاههای اجباری دانشجویان ارشد داخلی جراحی تا ورودی 1399 و روان پرستاری:

 1. مهارتهای ارتباطی - ترم یک - یک روزه
 2. ایمنی بیمار - ترم یک - یک روزه
 3. کنترل عفونت دربیماران و بیمارستان - ترم دو - یک روزه
 4. ارتقا کیفیت خدمات و حاکمیت بالینی - ترم سه - یک روزه
 5. خدمات مبتنی بر شواهد - ترم چهار - یک روزه

 

کارگاههای اجباری دانشجویان ارشد داخلی جراحی از ورودی 1400:

 1. پرستاری و قانون - ترم یک - 6 ساعت
 2. ارتباطات حرفه ای در پرستاری - ترم یک - 12 ساعت
 3. مدیریت تضاد/تعارض - ترم دو - 6 ساعت
 4. مهارت تصمیم گیری بالینی - ترم دو - 6 ساعت
 5. مراقبت مبتنی بر شواهد - ترم سه - 6 ساعت

 

کارگاههای  اجباری دانشجویان ارشد پرستاری ویژه از ورودی 1398 به بعد:

 1. مستند سازی در بخش های مراقبت های ویژه - ترم یک - 6 ساعت
 2. کنترل عفونت و ایمنی بیمار - ترم یک - 12 ساعت
 3. احیای قلبی-ریوی پیشرفته - ترم دو - 12 ساعت
 4. مدیریت بخش های مراقبت های ویژه - ترم دو - 12 ساعت
 5. کیفیت خدمات و اعتبار بخشی - ترم سه - 6 ساعت
 6. پرستاری مبتنی بر شواهد - ترم سه - 6 ساعت

دانشکده پرستاری و مامایی