English|صفحه اصلی  | سایت اصلی دانشگاه |   امروز: شنبه ٠٨ بهمن ١٤٠١

بهمن رضایی

مسئول نقلیه


برنامه سرویس های ایاب و ذهاب:

ساعات سرویسهای سواری دانشکده پرستاری و مامایی:

ردیف

شرح

1

از شهر به نازلو ساعت 8 برای آوردن معاونین، مدیر گروه ها و اساتید مدعویی که کلاس دارند.

2

از شهر به نازلو ساعت 30/9 برای آوردن اساتید مدعویی که ساعت 30/10  کلاس دارند.

3

ازنازلو به شهرساعت 15/10 اساتید مدعویی که از کلاس تمام شدند.

4

از شهر به نازلو ساعت 30/12 برای آوردن اساتید که از بخشها تمام شدند یا کلاس دارند.

5

از نازلو به شهر ساعت 15/12 اساتید مدعویی که از کلاس تمام شدند.

6

از شهر به نازلو ساعت 30/13 برای آوردن اساتیدی که از بخشها برای برگزاری کلاس بعداز ظهر می آیند.

 

ساعات سرویسهای مینی بوس دانشکده پرستاری و مامایی:

ردیف

شرح

1

از شهر به نازلو ساعت 8 صبح سرویس کارکنان دانشکده های سایت نازلو

2

ساعت 9 برای بازدید مدیر گروه با دانشجویان به مراکز درمانی آموزشی

3

ساعت 10 از جلوی دانشکده های سایت نازلو به طرف ستاد

4

روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه یک مینی بوس با مدیر گروه پرستاری و یک مینی بوس با مدیر گروه مامایی با دانشجویان برای بازدید مراکز بهداشتی می روند

5

ساعت 30/12 جهت آوردن دانشجویان از بیمارستان رازی یک مینی بوس