به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
شرح وظایف

شرح وظایف واحد برنامه ریزی

  1. برنامه ریزی آموزشی و انجام بررسی های لازم در زمینه تغییر یا توسعه برنامه های مقاطع مختلف تحصیلی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه
  2. مطالعه، بررسی و همکاری در خصوص برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی
  3. بررسی و نظارت بر مسائل آموزشی دانشجویان، نظارت بر حسن انجام و اجرای قوانین و آئین نامه های آموزشی طبق برنامه، سرفصل و ارائه اصلاحی به مقامات ذیربط.
  4. انجام بررسی های مربوط به استانداردهای یادگیری به کمک مدیران گروههای آموزشی و تنظیم تقویم آموزشی دانشجویان دانشکده در کلیه مقاطع با توجه به ضوابط دانشگاه.
  5. تنظیم و ارسال برنامه های کلاسی و امتحانی دانشجویان کاردانی فوریتهای پزشکی و کارشناسی پرستاری و مامایی به قسمتهای مورد نیاز دانشگاه و دانشکده
  6. ارسال برنامه های کارآموزی دانشجویان در تمامی مقاطع به مراکز بهداشتی درمانی و آموزشی درمانی دانشگاه و دانشکده
  7. تنظیم و ارسال دعوتنامه های کلاسی و امتحانی برای اساتید مدعو و اساتید دانشکده
  8. تنظیم و صدور دفترچه راهنما برای دانشجویان در مقاطع کارشناسی در هر ترم به تعداد دانشجویان
  9. عضو کمیته پایش استانداردها و اعتبار بخشی دانشکده
  10. انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

 

دانشکده پرستاری و مامایی