به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
معرفی

نام : زهرا

نام خانوادگی : طیبی

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

پست : کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی

تلفن مستقیم:  32754915

تلفنخانه: 32754961  الی 4

داخلی: 228

دانشکده پرستاری و مامایی