به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
ستاد دانشگاه

 

جلسات منتخبین مجمع مشاوران دانشگاه

شماره جلسات تاریخ روز از ساعت تا ساعت محل برگزاری سایر توضیحات
اولین 91/7/23 یکشنبه 10 12/30 دفتر ریاست -
دومین 91/8/30 سه شنبه 10 13/10 دفتر ریاست -
سومین 91/10/26 سه شنبه 9 16/30 سالن EDC -
چهارمین 91/11/25 چهارشنبه 9 12/30 دفتر ریاست -
پنجمین 92/2/10 سه شنبه 10 13 دفتر ریاست -
ششمین 92/4/16 یکشنبه 10 13 دفتر ریاست -
هفتمین 92/7/28 یکشنبه 9 15 دفتر ریاست


 


دانشکده پرستاری و مامایی