به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
سایت نازلو

 

جلسات مجمع مشاوران کارمندان سایت نازلو

شماره جلسات تاریخ روز از ساعت تا ساعت محل برگزاری سایرتوضیحات
اولین 91/6/7 سه شنبه 13 14/30 دانشکده پزشکی -
دومین 91/6/15 چهار شنبه 13 15 دانشکده پرستاری -
سومین 91/9/13 دوشنبه 10 12 دانشکده پرستاری -
چهارمین 91/10/11 دوشنبه 10 14 دانشکده پزشکی -
پنجمین 91/11/1 یکشنبه 14 15/20 دانشکده پرستاری جلسه فوق العاده
ششمین 91/11/16 دوشنبه 14 15/30 دانشکده بهداشت و پیراپزشکی -
هفتمین 91/12/20 یکشنبه 9/30 11/30 دانشکده پزشکی -
هشتمین 92/3/18 شنبه 14 15/30 دانشکده پرستاری گزارش عملکرد
نهمین 92/3/29 چهار شنبه 12 13/30 دانشکده پرستاری جلسه داخلی


 


دانشکده پرستاری و مامایی