به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مصوبات

 

مصوبات : 

عناوین پیشنهادات و مصوبات شورای منتخبین مجمع مشاوران دانشگاه


 1. استقرار الگوی ارزشیابی درون سازمانی مبتنی بر نظام تشویق و ارتقاء انگیزشی نیروی انسانی با لحاظ نتایج حاصل از پرسشنامه عوامل انگیزشی کارکنان
 2. برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در سطح واحدهای تابعه دانشگاه با حضور مسئولین واحدها هر 6 ماه یکبار در هفته دولت و دهه فجر
 3. تاسیس دانشکده های مستقل علوم پزشکی در شمال و جنوب استان و سوق دادن دانشکده های مقیم ارومیه به سمت تحصیلات تکمیلی
 4. فعال شدن ارتباطات بین المللی دانشگاهی و تشکیل واحد روابط بین الملل
 5. لزوم حمایت قضائی دانشگاه از کارکنان در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان
 6. تسری تشویق های وزارتی و استانی به کارکنان حوزه و واحد مربوطه با احتساب و نظر مدیر واحد
 7. تاکید بر عملیاتی شدن برنامه استراتژیک مصوب دانشگاه
 8. لزوم حضور پر رنگ تر مسئولین ستادی دانشگاه در عرصه و محیط
 9. ایجاد ارتباط با سایر دانشگاههای داخلی و خارجی در جهت ارتقاء توانمندی دانشگاه
 10. تخصیص درصدی از منابع حاصل از صرفه جویی ریالی و هزینه ای برای صاحبان فرآیند در هر واحد در قبال اقدامات موثر در کاهش هزینه های انجام شده
 11. طراحی الگوی توزیع نیروی انسانی برای هر یک از واحد های تابعه
 12. ایجاد شورای سیاستگزاری اطلاع رسانی و روابط عمومی دانشگاه
 13. برگزاری نشست های اختصاصی ریاست دانشگاه در دانشکده های تابعه 
عناوین مطروحه در جلسه نمایندگان شورای منتخبین مجمع مشاوران در حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 1. لزوم بازنگری در چارت های تشکیلاتی در ردیفهای ازمانی دانشگاه و واحد های تابعه با توجه به ارتقاء دانشگاه علوم پزشکی ارومیه به تیپ یک
 2. تاخیر های چندین ماهه در سیستم های پرداخت کارانه و اضافه کاری پرسنل و اعضای هیئت علمی
 3. لزوم رفع تبعیض در دریافتی کارکنان و پزشکان بخش دولتی با بخش خصوصی
 4. لزوم باز نگری کلی و اصلاح ایرادات و نواقص نظام نوین پرداخت دانشگاهها
 5. ایجاد سازمان نظام سلامت برای کارکنان شاغل در این عرصه که عضو سازمانهای نظام پزشکی و پرستاری و ... نیستند
 6. لزوم بازنگری در آئین نامه جذب اعضای هیئت علمی و لحاظ مواردی برای انتخاب و تشخیص توانمندی های بالقوه افراد داوطلب در مرحله جذب
 7. اهمیت دادن و رتبه بندی دانشگاه بر اساس گزارشات آماری سالانه هیات امناء دانشگاهها
 8. اختصاص سهم بیشتری از سرانه به سطح اول سلامت برای پیشگیری محور بودن بجای درمان محوری
 9. توجه بیشتر به ارتقاء سطح کیفی آموزش در دانشگاهها و لزوم بهاء دادن بیشتر به مقوله آموزش با راهکارهای ارائه شده
دانشکده پرستاری و مامایی