به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
آموزش

1- فرایند انتخاب واحد به چه صورت است؟

انتخاب واحد اینترنتی

تاییدیه انتخاب واحد(پرینت انتخاب واحد)

تائید استاد راهنما ومدیرگروه

تحویل فرم امضا شده به آموزش

کنترل انتخاب واحد از نظر رعایت پیش نیازو... توسط کارشناس آموزش

 

2- شرایط معرفی به استاد چیست؟

در صورتیکه دانشجویی  جهت فراغت از تحصیل فقط یک درس باقی مانده داشته باشد،به شرط یکه امکان حضور درکلاس را نداشته باشد یا درس مربوطه ارائه نشده باشد میتواند بصورت معرفی به استاد اخذ واحد نماید.

امتحان در معرفی به استاد یک هفته قبل از شروع امتحانات پایان ترم میباشد

 

3- در چه صورت میتوان واحد بیشتری اخذ نمود؟

در صورت اینکه معدل ترم بالای 17 باشد،یا دانشجویانیکه قبل از کارآموزی در عرصه هستند،به شرط اینکه هیچ واحد دیگری غیراز کارآموزی در عرصه نداشته باشند،میتوانند تا سقف 24 واحد را اخذ نمایند

 

4- در هر ترم چند درس از گروه معارف را میتوان انتخاب کرد؟

یک درس،ولی با تایید مدیر گروه معارف ودر شرایط استثنایی تا 2 درس را میتوان انتخاب کرد

 

5- تعداد غیبتهای موجه تا چند جلسه است؟

به ازای هر 1 واحد تئوری ،از 2 جلسه غیبت میتوان استفاده کرد

 

6-شرایط استفاده از مرخصی تحصیلی چیست؟

هر دانشجو در مقطع کارشناسی مجازاست از 2 ترم در طول سنوات تحصیلی به عنوان مرخصی استفاده کند.برای این کار ،درخواست کتبی خودرا با ذکر دلیل همراه با تائید استاد راهنما به آموزش دانشکده تحویل میدهد.

دانشکده پرستاری و مامایی