به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
عملکردها

 

عملکرد سال 1400:

 

 

ردیف

عناوین

تعداد

1

  مقالات چاپ شده داخلی

33

2

  مقالات چاپ شده خارجی

56

3

  ارائه مقاله در کنگره

24

4

  طرح های تحقیقاتی مصوب

38

5

   کتاب های تالیف شده

3
 

 

 

عملکرد سال 1398:

 

ردیف

عناوین

تعداد

1

مقالات چاپ شده داخلی

54

2

مقالات چاپ شده خارجی

66

3

ارائه مقاله در کنگره

23

4

طرح های تحقیقاتی مصوب

48

5

   کتاب های تالیف شده

5

 

 

عملکرد سال 1395:

ردیف

عناوین

تعداد

1

مقالات چاپ شده داخلی

45

2

مقالات چاپ شده خارجی

50

3

ارائه مقاله در کنگره

43

4

طرح های تحقیقاتی مصوب

52

5

تدریس در کارگاه آموزشی

19

6

کتاب های تالیف شده

7

 

عملکرد سال1390 :

 

 

 

عناوین

سال 1390

مقالات چاپ شده در مجلات

22

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی و کشوری

85

طرح های تحقیقاتی مصوب

29

پایان نامه های مصوب

11

کارگاه های آموزشی

14

مقالات رسیده به دفتر مجله

621

مقالات چاپ شده در دو ماهنامه دانشکده

56

داوران مقالات دو ماهنامه

75

شورای پژوهشی برگزار شده در دانشکده

20

 

 

عملکرد سال 1389 :

عناوین

سال 1389

مقالات چاپ شده در مجلات

8

مقالات ارائه شده در همایش های بین المللی و کشوری

27

طرح های تحقیقاتی مصوب

7

پایان نامه های مصوب

6

کارگاه های آموزشی

7

مقالات رسیده به دفتر مجله

241

مقالات چاپ شده در دو ماهنامه دانشکده

32

داوران مقالات دو ماهنامه

31

شورای پژوهشی برگزار شده در دانشکده

18

 

طرح های مصوب دانشکده

همایش های برگزار شده

دانشکده پرستاری و مامایی