به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
فرم ها و فرآیندها

 

سیستم مدیریت امور پژوهشی

راهنمای تهیه خبر

تعهد نامه دانشجویی و مراحل دفاع از پروپوزال

فرآیند شرکت در کنگره های خارج از کشور

فرآیند برگزاری کنگره ها، سمینارها و همایش های علمی

فرآیند بررسی و تصویب طرح در کمیته اخلاق

سیاست های حمایتی شورا های پژوهشی دانشگاه از فعالیتها و برون داده های پژوهشی

ساختار سازمانی یک همایش

فرآیند بررسی و تصویب طرح (پروپوزال) پژوهشی در معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

فرآیند استفاده از سامانه تحقیقاتی پژوهشیار


 

عنوان

فرمت Word

فرمت Pdf

فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی - پروپوزال

کلیک کنید

کلیک کنید

فرم پیشنهاد طرح تحقیقاتی -  پایان نامه

کلیک کنید

کلیک کنید

 پروپوزال کیفی

 کلیک کنید  -

CV فارسی

کلیک کنید

-

CV انگلیسی

کلیک کنید

-

فعالیتهای پژوهشی

کلیک کنید

-

فرم ماموریت برای اعضای هیئت علمی

کلیک کنید

کلیک کنید

دانشکده پرستاری و مامایی