صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > مجمع مشاوران دانشگاه 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
مجمع مشاوران دانشگاه
دانشکده پرستاری و مامایی