به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
لیست نوبت

قابل توجه اعضای محترم / محترمه صندوق


اطلاعیه 1: بعد از تسویه کل بدهی وام به صندوق، بطور اتوماتیک در نوبت وام قرار میگیرید

 چکیده قوانین و مقررات صندوق

 فرم درخواست عضویت در صندوق

 اطلاعیه 2: فقط همکاران دانشکده پرستاری و مامایی اورمیه که بصورت رسمی و پیمانی مشغول به خدمت میباشند. می توانند عضو صندوق شوند.
                 (با درخواست کتبی به هیئت مدیره صندوق و مشخص نمودن حق عضویت ماهانه توسط فرم بالا)طی تصمیمان جلسه 97/2/18 صندوق لیست نویت حذف شد.

دانشکده پرستاری و مامایی