به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اساسنامه و قوانین

اساسنامه و قوانین قرض الحسنه دانشکده :

 

اساسنامه :

 

بسمه تعالی

اساسنامه صندوق قرض الحسنه ویژه کارکنان شاغل در دانشکده پرستاری ومامائی ارومیه

فصل اول کلیات:

ماده1:نام صندوق: صندوق قرض الحسنه کارکنان دانشکده پرستاری ومامائی ارومیه می باشد این صندوق بمنظور انجام خدمات عام المنفعه وکمک به تأمین نیازهای مالی وبهبود زندگی کارکنان دانشکده پرستاری ومامائی واعطاء وامهای بدون بهره از طریق پولهای ذخیره شده اعظاء وکمکهای مالی بلا عوض تشکیل میگردد.

ماده2 :صندوق برای مدت نامحدود تشکیل میگردد.

ماده3 :بالاترین مقام صندوق هیئت مدیره میباشد که مرکب از 3 نفر بشرح ذیل از طرف مجمع عمومی برای مدت 2 سال انتخاب میگردد.

 1. 1.نماینده کارکنان
 2. 2.نماینده مربیان
 3. 3.نماینده دانشکده به انتخاب مدیریت دانشکده

شرکت یک نفر کارشناس حسابدار بعنوان مشاور بدون حق رأی وبا انتخاب اعضای هیئت مدیره

ماده4:هیئت مدیره موظف است حداقل هر 60 روز یکبار برای رسیدگی به امور صندوق تشکیل جلسه داده وتصمیمات متخذه را بصورت صورتجلسه تهیه نماید.جلسه هیئت مدیره با حضور تمام اعضاء رسمیت خواهد یافت.

ماده5:تصمیمات هیئت مدیره با رأی اکثریت معتبر خواهد بود.

ماده6:وظایف واختیارات هیئت مدیره :

رسیدگی به درخواست عضویت در صندوق ، درخواست وام ، در نوبت قرار دادن درخواستهای وام ، تعیین تاریخ مجامع عمومی ، رسیدگی به ترازنامه وبیلان ، رسیدگی به شکایات اعضاء ، عزل ونصب کارکنان صندوق وپرداخت پاداش به آنها ، افتتاح حساب جاری نزد بانکها ، وصول مطالبات پرداخت دیون صندوق ، اقامه وتعقیب ودفاع از هرگونه دعوی یا انصراف از استرداد آن با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراحل در مراجع ذیصلاح.

ماده 7: شرکت اعضاءهیئت مدیره در جلسات ضروری بوده وغیبت هر یک از آنها بدون عذر موجه وبدون اطلاع قبلی تا سه جلسه متوالی در حکم استعفا خواهد بود.

ماده 8 : صاحبان امضاء اعضاءی هیئت مدیره بوده وکلیه اسناد واوراق بهادار وتعهد آور با امضاء آنها معتبر خواهد بود .

ماده9:هیئت مدیره تا زمانیکه جانشین آنها تعیین ومعرفی نشده است به مسئولیت خود ادامه خواهد داد.

 

فصل دوم:شرایط ومقررات عضویت وخروج از عضویت

ماده 10 :عضویت در این صندوق برای کلیه کارکنان رسمی وپیمانی شاغل در دانشکده پرستاری ومامائی با شرایط ذیل آزاد میباشد.

 1. 1.ارائه درخواست کتبی عضویت
 2. 2.تصویب درخواست عضویت توسط هیئت مدیره
 3. 3.پرداخت مبلغ یکصدهزار ریال بعنوان حق عضویت بحساب صندوق به استثنای کارکنانیکه قبلاً دانشگاه این میلغ را بنام آنان بحساب شرکت واریز نموده است.
 4. 4.پرداخت یا درخواست کتبی کسر ماهیانه حداقل ده هزار ریال (یک سهم) وحداکثر پنجاه هزار ریال (5سهم) از حقوق ومزایای کارمند بعنوان پس انداز
 5. 5.متعهد شدن عضو در قبال اساسنامه وسایر ضوابط مصوب صندوق

ماده 11:عضو می تواند در هر زمان نسبت به انصراف از عضویت در صندوق را درخواست نماید که با نظر هیئت مدیره وبا توجه به شرایط مالی صندوق تسویه حساب کامل عضو حداکثر تا یکماه عملی خواهد بود.

تبصره :حق عضویت پرداختی دانشگاه بهیچ عنوان قابل استرداد به عضو مستعفی نخواهد بود مگر با شرایطی که دانشگاه اعلام می نماید.

فصل سوم :شرایط ونحوه پرداخت وام

ماده 12: وام صندوق بصورت عادی بوده وبا شرایط ذیل پرداخت میگردد.

الف. تکمیل فرم درخواست                                 ب. معرفی ضامن معتبر که عضو صندوق میباشد.

پ.سپرده سفته یا چک بمیزان مابه التفاوت سرمایه وام گیرنده در صندوق ووام دریافتی توسط عضو وظهر نویسی وامضاء ضامن

ماده13:حدنصاب پس انداز برای دریافت وام مبلغ /150000ریال میباشد.

ماده14:هر عضو صندوق حداقل پس از سه ماه از زمان افتتاح حساب وحداکثر تا سه برابر موجودی می باشد

ماده15:حداکثر میزان وام پرداختی به اعضاء مبلغ دو میلیون ریال خواهد بود.

ماده16:حداکثر مدت زمان پرداخت وام دریافتی 24 ماه میباشد.

ماده17:قرار گرفتن در نوبت بعدی وام منوط به اتمام اقساط وامهای قبلی میباشد.

ماده18:بررسی شرایط عضو متقاضی دریافت وام در نوبت قرار دادن او وتعیین اولویت پرداخت توسط هیئت مدیره خواهد بود.

ماده19:هر عضو 3ماه بعد از تاریخ دریافت وام حق کاهش ، حق عضویت پرداختی خود را دارد.

ماده20:از وامهای پرداختی اعضاء بشرح ذیل کارمزد دریافت خواهد شد.

الف.وامها تا سقف یکصد هزار تومان       2%

      ب.وامهای بیشتر از یکصدهزارتومان      2.5%

تبصره1) از محل کارمزد دریافتی هزینه های جاری شرکت شامل دستمزد حسابدار وسایر کارکنان (بصورت ششماهه یا سالیانه) ودفاتر حسابداری ولوازم دفتری مورد نیاز صندوق با نظر هیئت مدیره پرداخت وخرید خواهد شد.

تبصره2)در پایان هرسال پس از استخراج ترازنامه وبیلان کار شرکت وپرداخت کلیه هزینه ها از محل مازاد کارمزد دریافتی به اعضاء هیئت مدیره به نسبت مسئولیت حجم کار وساعات شرکت در جلسات با تصویب مجمع عمومی پاداش پرداخت خواهد گردید.

ماده 21 :کارکنانیکه دانشگاه مبلغ یکصد هزار ریال بحساب آنان واریز نموده ولی تمایل خود را به عضویت وپرداخت حق عضویت ماهیانه اعلام نمی نمایند. مبلغ ذخیره شده این افراد جداگانه محاسبه وبا توجه به مجموع ذخایر آنان بشرح ذیل عمل خواهد گردید.

1.مبلغ پرداختی دانشگاه قبل از بازنشستگی با قطع رابطه استخدامی کارمند با دانشگاه قابل برداشت توسط کارمند نمیباشد.

2.در صورت انتقال کارمند به سایر واحدها وپس از استهلاک وام دریافتی مبلغ مذکور با درخواست کارمند قابل انتقال بحساب واحد جدید خواهد بود.

3.نحوه پرداخت وام به افراد مذکور بشرح ذیل خواهد بود.

الف.حداکثر میزان وام سه برابر موجودی هر فرد

ب.حداکثر مدت زمان باز پرداخت وام12 ماه

ج.به وامهای پرداختی این افراد2% کارمزد کسر خواهد شد.

4.انتخاب اولویت پرداخت وام با نظر هیئت مدیره انتخابی کارکنان خواهد بود.

 

اساسنامه شرکت تعاونی اعتباری کارکنان دانشکده پرستاری ومامائی ارومیه در بیست ویک ماده در مورخ 29/4/79 به تصویب اکثریت شرکت کنندگان در مجمع عمومی شرکت (امضائ کنندگان برگ پیوست ) رسیده واز تاریخ مذکور قابل اجرا میباشد.

انتخابات هیئت مدیره انجام گردیده وبا اکثریت آرا ، سرکار خانم حمیده محدثی بعنوان نماینده مربیان-آقای غلامرضا جعفرزاده بعنوان نماینده سایر کارکنان شاغل در دانشکده جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت بمدت دو سال انتخاب گردیدند.

 

 

قوانین :

 1: دوازدهمین جلسه عمومی صندوق قرض الحسنه دانشکده در مورخ 92/6/4 روز دوشنبه از ساعت 11 لغایت 13 در محل اتاق جلسات دانشکده با حضور اکثریت اعضای محترم تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 1. حداقل پس انداز 150000 ریال و حداکثر 300000 ریال می باشد
 2. دادن حق رای به حسابدار در تصمیمات هیئت مدیره صندوق ( به علت عدم وجود نماینده صندوق )
 3. برداشت از حساب توسط دو امضاء صورت خواهد گرفت (یکی امضاء ثابت حسابدار و دیگری امضاء متغییر یکی از هیئت مدیره ها)
 4. حق الزحمه پایه سالیانه 91 هیئت مدیره 1000000 ریال می باشد. که هر سال قرار شد 20 درصد به آن اضافه شود.
 5. وام ضروری لغو گردید.
 6. افرادی که در نوبت بودند و افرادی که تاکنون وام نگرفته اند سه برابر موجودی وام تعلق می گیرد و مابقی افراد دو و نیم برابر موجودی وام خواهند گرفت.
 7. به افرادی که نوبت وام آنها می رسد اطلاع داده شود.
 8. به توجه به کاندیدا نبودن جهت رای گیری برای هیئت مدیره جدید ، هیئت مدیره قبلی برای یک دوره جدید ( دو سال ) تمدید گردید.
 9. حداکثر اقساط باز پرداخت وام ها 24 ماه می باشد.
 10. وام ها با کسر کارمزد 2 درصد پرداخت می شود.

 

2: طبق تصمیمات هیئت مدیره صندوق در مورخه 1392/4/15 ، اعضای محترم صندوق با گذشت سه ماه از پایان اقساط وام صندوق حق برداشت از موجودی خود را دارند.

 

3: طبق صورتجلسه مورخ 1394/9/18 حداقل حق عضویت از 150000ریال به 300000 ریال و حداکثر حق عضویت از 300000 ریال به 600000 ریال افزایش یافت.

 

4: طبق صورتجلسه مورخ 1397/2/18

 1. اقدام برای خریداری نرم افزار صندوق به همراه سیستم sms
 2. اقدام به گرفتن وام برای صندوق که اقساط آن از سود صندوق پرداخت شود.
 3. لیست نوبت ها  از سایت حذف شوند.
 4. جابجایی نوبت ها توسط هیئت مدیره با استعلام از همکاران در نوبت صورت گیرد.
 5. حق عضویت از 300000 الی 600000 به 500000 الی 800000 افزایش یافت.
 6. راه اندازی وام خارج از نوبت با شرایط محدود زیر با حداکثر 10000000 ریال در ماه و حداکثر 2 نفر و با بازپرداخت 1000000 ریال ماهانه
  1- حقوق زیر 50000000 ریال
  2- ازدواج اول خود یا فامیل درجه یک (خواهر، برادر و فرزند)
  3- فوت فامیل درجه یک (پدر، مادر، خواهر، برادر و فرزند)
  4- بیماری صعب العلاج و یا منجر به بستری  (با مدارک)
  5- حوادث غیر مترقبه (با دلایل و تشخیص هیئت مدیره)
 7. با توجه به عدم کاندیدا برای نمایندگی صندوق، نمایندگان قبلی به مدت دو سال ابقا شدند.
 8. خانم شاکری به عنوان حسابدار جدید صندوق برای مدت دو سال با اکثریت رای انتخاب گردی.
 9. اصلاح مبالغ اقساط وام ها و موجودی در فیش حقوقی کارکنان

 

5: جلسه غیر حضوری صندوق مورخ 1400/8/4 :

با توجه به نظرات همکاران، در جلسه گروه واتساپی (اعضای صندوق دانشکده) تصمیمات ذیل با اکثریت آراء تصویب و از امروز قابل اجرا می باشد.
لذا خواهشمند است هرچه سریعتر درخواست کتبی خود را حضورا و یا از طریق واتساپ جهت اعمال افزایش حق عضویت به اینجانب ارسال فرمایید.

 1. عدم تسویه زود هنگام (مدت زمان تسویه وام برای همه  24 ماه تمام نه کم و نه زیاد)
 2. حداقل مبلغ حق عضویت پنجاه هزار تومان و حداکثر آن دویست هزار تومان تغییر یابد
 3. تقلیل هیئت مدیره از 3 نفر به 2 نفر که یکی حسابدار و دیگری نماینده اعضاء
 4. کارمزد هم همان ۲درصد برای دوسال می باشد.

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی