به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اعضای هیئت مدیره

نماینده اعضا: اسلام رضوی

حسابدار : جمیله شاکری

دانشکده پرستاری و مامایی