به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اعضای هیئت مدیره

نماینده مربیان : آقای علیرضا رحمانی

نماینده کارکنان : اقای اسلام رضوی

حسابدار : خانم جمیله شاکری

دانشکده پرستاری و مامایی