صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اعضای هیات علمی دانشکده 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اعضای هیات علمی دانشکده

 اعضای هیات علمی دانشکده
گروه پرستاری
گروه مامایی
دانشکده پرستاری و مامایی