به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
آدرس دانشکده

آدرس: ایران - آذربایجان غربی - اروميه - كيلومتر11 جاده سرو - پرديس نازلو - ساختمان دانشکده پرستاري و مامايي

کد پستي: 15335-57561

صندوق پستي: 1776 

کد شهر: 044 

فاکس دبیرخانه: 32754921

ایمیل ریاست: nursing-college@umsu.ac.ir

شماره سامانه پیامکی برای ارسال شکایات به صورت پیامک در تمام ساعات شبانه روز:   50002222820049

نام واحد تلفن مستقیم
ریاست 32754916
منشی ریاست 32754916
معاون پژوهشی 32754918
معاون آموزشی 32754961
رئیس اداری امور عمومی 32754920
کامپیوتر 32754960
کارگزینی
32754925
آموزش 32754914
برنامه ریزی 32754915
دفتر مجله 32754910
تلفنخانه 32754961-4
دانشکده پرستاری و مامایی