صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > فرم های ترفیع اساتید > فرم ترفیع پایه سالیانه اساتید 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
فرم ترفیع پایه سالیانه اساتید

فرم ترفیع پایه اعضاء هیئت علمی:

 

صفحات اول، دوم و سوم بصورت یکجا   (Word)

صفحات اول، دوم و سوم بصورت یکجا   (Pdf)

دانشکده پرستاری و مامایی