به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اعضاء

رئیس مرکز : دکتر رحیم بقایی

 

اعضای مرکز:

  1. دکتر رحیم بقایی
  2. دکتر آرام فیضی
  3. دکتر حبیب اله پیرنژاد
  4. دکتر حمداله شریفی
  5. دکتر علیرضا ماهوری
  6. دکتر امین ولیزاده حسنلوئی
  7. دکتر حمیدرضا خلخالی
  8. دکتر مرتضی متذکر
  9. دکتر نادر آقاخانی

 

دانشکده پرستاری و مامایی