به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اعضاء

اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه:

 


سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی:

 

دکتر هاله قوامی

ایمیل: haleh_ghavami@yahoo.co.uk       

اعضا اساتید:

 1. خانم دکتر قوامی            haleh_ghavami@yahoo.co.uk
 2. خانم دکتر ربیعی پور        Soheila80@yahoo.com
 3. خانم دکتر بایرامی          rozabayrami@yahoo.com
 4. خانم دکتر رادفر              radfar@yahoo.com -  radfar@umsu.ac.ir -  mradfar1343@gmail.com
 5. خانم دکتر آلیلو              aliluleyla@gmail.com
 6. آقای دکتر پریزاد              Naser53@yahoo.com -  nparizad@gmail.com
 7. خانم دکتر جاسمی        Jasemi_phd@yahoo.com
 8. آقای جعفری زاده            jafarizadeh@umsu.ac.ir -  hjafarizadeh@gmail.com
 9. خانم مسگر زاده            Mesgarzadeh2005@yahoo.com
 10. خانم اسماعیلی           Esmaeili.r@gmail.com
 11. خانم عظیم زاده            azimzadeh20@gmail.com
 12. خانم دکتر حسین زادگان    f.hosseinzadegan62@gmail.com
 13. خانم دکتر نمدی           Namadi.f@umsu.ac.ir

اعضا دانشجویان:

 1. خانم تارا پوریا                                Tara.pourya@gmail.com
 2. خانم زهرا رستم زاده                      zahrarostamzadee@gmail.com
 3. خانم زهرا بهرامی                          rozabahram@yahoo.com
 4. آقای یاسین شفیع پور یوردشاهی    yasinshafipour@gmail.com


 

اساسنامه کمیته تحقیقات دانشجویی

 

دانشکده پرستاری و مامایی