صفحه اصلی > EDO > کمیته ارزشیابی > صورتجلسه ها 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
صورتجلسه ها

صورتجلسه ها بر اساس تاریخ:


1395/5/17

1395/6/14

1395/6/27

1395/7/4

1395/7/17

1395/8/2

دانشکده پرستاری و مامایی