صفحه اصلی > Skill Lab > اهداف 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
اهداف

اهداف :

  1. کسب مهارتهای بالینی در رشته های پرستاری و مامایی و فوریتهای پزشکی با شبیه سازی بخش های بیمارستانی

  2. تبیین قوانین فیلدهای بالینی و آموزشی

  3. تبیین قوانین ارتباط با همکاران در محیط های بیمارستانی و آموزش نحوه ی مشارکت و همکاری با سایر افراد تیم های درمانی

  4. آموزش نحوه ی برقراری ارتباط و برخورد دانشجویان با مددجویان و بیماران

  5. تبیین Dress Code و آموزش نحوه ی پوشش حرفه ای

  6. برگزاری  کارگاه های آموزشی  برای متخصصین ،   دانشجویان  ، کارکنان

  7. آموزش در جهت  ارتقا و احترام به حقوق بیمار

اهداف آموزشی با جزئیات کامل

دانشکده پرستاری و مامایی