به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
بوفه

 

مدیریت بوفه: ---

مدت اجاره: از تاريخ  ---  لغايت  --- مي باشد

متصدی: ---

 

چک لیست رعایت الزامی موارد بهداشتی دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه

 

اجاره نامه بوفه

دانشکده پرستاری و مامایی