صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها

 

اعضاء:

 1. دکتر آرام فیضی - ریاست - عضو
 2. حسین جعفری زاده - معاون آموزشی - دبیر
 3. رقیه اسماعیلی - مدیر گروه پرستاری - عضو
 4. مریم مسگرزاده - مدیر گروه مامایی - عضو
 5. نسرین جهانگیری - رئیس اداره اموزش - عضو
 6. دکتر یاسر مرادی - مسئول دفتر توسعه (edo) - عضو

 

شرح وظایف:

 1. نظارت مستمر بر همکاري با اداره آموزش دانشکده ها و اساتید در جهت ارزیابی اولیه سوالات امتحانی
 2. ارزیابی شرایط فیزیکی برگزاري امتحانات
 3. بررسی نظرات دانشجویان در رابطه با چگونگی برگزاري امتحانات در پایان هر نیمسال و ارائه پیشنهاد جهت بکارگیري نظرات دانشجویان
 4. دریافت نتایج آنالیز آزمونها توسط EDC و استخراج گزارش تحلیلی براي مشخص نمودن درجه دشواري و تمیز سوالات جهت تشکیل بانک سوالات امتحانی
 5. ارائه بازخورد نتایج آنالیز و تحلیل آزمونها به گروه هاي آموزشی و اساتید در جهت کمک به بهبود و اصلاح روند طراحی آزمون
 6. راهنمایی اساتید در رابطه با استفاده از روشهاي ارزشیابی (ورودي- تکوینی- پایانی) در دروس تئوري، عملی و کارآموزي
 7. تنظیم مقررات برگزاري بهینه جلسات آزمون

 

شیوه نامه برگزاری امتحانات

صورتجلسه کمیته مورخ 95/10/12

 

دانشکده پرستاری و مامایی