صفحه اصلی > شوراها و کمیته ها > انجمن علمی دانشجویان 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
انجمن علمی دانشجویان

اعضاء کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده:

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست

سمت در کمیته

1

رقیه اسماعیلی

عضو هیأت علمی

دبیر
2

دکتر رحیم بقایی

عضو هیأت علمی

عضو
3

دکتر نادر آقاخانی

عضو هیأت علمی

عضو

ابلاغ دبیر کمیته نظارت

اعضاء شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی دانشکده:

ردیف نام و نام خانوادگی رشته سمت در کمیته
1 عبدالعزیز احمدزاده پرستاری اصلی - دبیر
2 محسن رسولی پرستاری اصلی
3 پونه عباسپور مامایی اصلی
4 هانا پیک بر پرستاری اصلی
5 راحله لامعی پرستاری اصلی
6 صبا مظفری پرستاری علی البدل
7 نگین عزیزی پرستاری علی البدل

ابلاغ دبیر کمیته شورای مرکزی

 

اساسنامه، آئین نامه و فرآیندهای انجمن علمی دانشجویی:

 1. آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی
 2. اساسنامه انجمن علمی دانشجویی
 3. اساسنامه انجمن علمی دانشجویی پرستاری و مامایی ارومیه
 4. دستورالعمل اجرایی آئین نامه انجمن های علمی دانشجویی
 5. فرآیند صدور مجوز یک فعالیت
 6. فرآیندتاسیس انجمن های علمی دانشجویی
 7. پمفلت فرآیندتاسیس انجمن های علمی دانشجویی
 8. فرم عضویت در انجمن های علمی دانشجویی


 ماده1 :به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه هاي مناسب براي فعالیت هاي جمعی علمی و کارگروهی، افزایش مهارت هاي علمی و همچنین بهره گیري از توانمندي و خلاقیت آنان در تحقق پیشرفت علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم افزاري و ایجاد کارآفرینی، انجمن علمی دانشجویی ... که از این پس در این اساسنامه انجمن نامیده می شود، تشکیل می گردد.

ماده 2 :انجمن موسسه اي غیر انتفاعی است که در زمینه هاي علمی و پژوهشی فعالیت می کند و از تاریخ ثبت داراي شخصیت حقوقی است. دبیر انجمن نماینده قانونی آن است.

ماده 3 :انجمن از تاریخ تصویب این اساسنامه براي مدت نامحدود تشکیل می شود و ملزم به رعایت قوانین جمهوري اسلامی و قوانین مصوب انجمن علمی دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وظایف و فعالیت ها:

ماده 4 :به منظور نیل به اهداف تعریف شده در ماده 1 این اساسنامه، انجمن فعالیتهاي زیر را انجام خواهد داد:

 1. مناظره و نقد علمی
 2. هم اندیشی و نشست هاي تخصصی
 3. مطالعات و پژوهش هاي علمی
 4. نشر و ترویج یافته هاي علمی
 5. برگزاري دوره هاي آموزشی تقویتی، تکمیلی و تشکیل کارگاه هاي تخصصی، همایش ، کنفرانس ها و جشنواره ها
 6. بازدید هاي علمی ازمراکز علمی، صنعتی و فناوري
 7. استفاده از ظرفیت هاي رسانه مجازي در حوزه علم و فناوري

 

 

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی