به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
آئین نامه های آموزشی

 آئین نامه های آموزشی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
phD
دانشکده پرستاری و مامایی