صفحه اصلی > معاونت پژوهشی  > معاون پژوهشی 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
معاون پژوهشی

 معاون پژوهشی :

نام , نام خانوادگی : دکتر رحیم بقایی

رتبه علمی : استاد

رشته تحصیلی: PhD  مدیریت - داخلی جراحی

ایمیل :  baghaei.r@umsu.ac.ir - rbaghaei2001@yahoo.com

تلفن مستقیم :32754918

داخلی : 204

تلفنخانه : 32754961 الی 32754964

 

شرح وظایف معاون پژوهشی دانشکده:

 

 1. برگزاری جلسات شورای پژوهشی دانشکده
 2. شرکت در شورای پژوهشی دانشگاه
 3. ارزشيابی فعاليتهای پژوهشی اعضای هيات علمی و تنظيم گزارش ساليانه
 4. برگزاری کارگاه های پژوهشی بر اساس نياز مخاطبين
 5. برنامه ريزی و اتخاذ سياستهای مناسب در زمينه گسترش فعاليتهای پژوهشی دانشکده در راستای اولويتهای پژوهشی دانشگاه
 6. تهیه برنامه پژوهشی دانشکده و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلندمدت
 7. همکاری در ارائه خدمات علمی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی 
 8. نظارت بر فعالیتهای شورای پژوهشی دانشکده 
 9. نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشکده ،کتابخانه ،اینترنت و...
 10. بررسی لازم و اتخاذ تصمیم های مناسب در مورد نحوه فعالیت های پژوهشی
 11. اداره امور واحدهای پژوهشی تابعه (واحد کتابخانه ،اینترنت و...)
 12.  هماهنگی باکمیته تحقیقات دانشجویی

 

 

دانشکده پرستاری و مامایی