صفحه اصلی > معاونت آموزشی  > اساتید مشاور > لیست اساتید مشاور 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
لیست اساتید مشاور

فایل Word جدول ذیل

نام گروه

نام اساتید راهنما

سمت و مرتبه علمی

استاد راهنمای دانشجویان

تعداد دانشجویان

تعداد کل (دانشجو)

داخلی - جراحی

اعظم شهباز

مربی هیأت علمی

ورودی بهمن 94

45 نفر

321 


رزیتا چراغی

مربی هیأت علمی

ورودی مهر 94

48 نفر

رقیه اسماعیلی

مربی هیأت علمی

ورودی بهمن 93

30 نفر

ژاله رحیمی

مربی هیأت علمی

ورودی مهر 93

17 نفر

دکتر نادر آقاخانی

استادیار هیأت علمی

18 نفر

سمیرا اروجلو

مربی هیأت علمی

ورودی بهمن 92

42 نفر

دکتر مدینه جاسمی

استادیار هیأت علمی

ورودی مهر 92

25 نفر

فرزانه باقریه

مربی هیأت علمی

ورودی بهمن 91

17 نفر

علیرضا رحمانی

مربی هیأت علمی

30 نفر و 20 نفر ورودی مهر 91

شمس الدین شمسی

مربی هیأت علمی

ورودی مهر 91

11 نفر

دکتر هاله قوامی

استادیار هیأت علمی

18 نفر

روانپرستاری

دکتر مولود رادفر

استادیار هیأت علمی

ورودی مهر 92

18 نفر

18 

مامایی

حوریه اشرافی

مربی کارشناس

ورودی مهر 94

12 نفر

117 

ماهرخ نبی زاده

مربی کارشناس

13 نفر و 14 نفر ورودی مهر 93

الهام رضائی

مربی هیأت علمی

ورودی مهر 93

14 نفر

نیره اشرف رضایی

مربی کارشناس

ورودی مهر 92

16 نفر

مرضیه ابراهیمی

مربی هیأت علمی

6 نفر

لیلی رحمت نژاد

مربی هیأت علمی

9 نفر

دکتر فاطمه مقدم تبریزی

مربی هیأت علمی

ورودی مهر 91

23 نفر

حببه بابایی

مربی کارشناس

10 نفر

 

         ساعات مشاوره اساتید برای دانشجویان پرستاری

ساعات مشاوره اساتید

ترم

ورودی

نام استاد

روز سه شنبه ساعت  12-14

1

 مهر 95

سرکار خانم دکتر آلیلو

روز دوشنبه و سه شنبه ساعت  13-14

2

بهمن 94

سرکار خانم شهباز

روز دوشنبه و چهارشنبه ساعت  13-14

3

 مهر 94

سرکار خانم چراغی

روز دوشنبه  ساعت  13-14

4

بهمن93

سرکار خانم اسماعیلی

روز دوشنبه و سه شنبه ساعت  13-14

5

 مهر93

سرکار خانم رحیمی (دانشجویان دختر)

جناب آقای دکتر آقاخانی (دانشجویان پسر)

روز یک شنبه ساعت  13-14

6

بهمن92

سرکار خانم عظیم زاده (جانشین سرکار خانم اروجلو)

روز دوشنبه ساعت 14-18

7

 مهر92

سرکار خانم دکتر رادفر (دانشجویان دختر)

سرکار خانم دکتر جاسمی (دانشجویان پسر)

روز یک شنبه ساعت  13-14

8

بهمن91

سرکار خانم عظیم زاده (جانشین سرکار خانم باقریه و جناب آقای رحمانی)
        
ساعات مشاوره اساتید برای دانشجویان مامایی

ساعات مشاوره اساتید

سال

ورودی

نام استاد

روز سه شنبه ساعت 12-14

1

مهر 95

سرکار خانم بابایی- سرکار خانم رحمت نژاد

روز یکشنبه و دوشنبه ساعت  10-12

2

مهر 94

سرکار خانم اشرافی- سرکار خانم نبی زاده

روز دوشنبه و سه شنبه ساعت  13-14

3

مهر93

سرکار خانم نجارزاده- سرکار خانم رضایی

روز سه شنبه ساعت 12-14

4

مهر92

سرکار خانم اشرف رضایی- سرکار خانم ابراهیمی- سرکار خانم رحمت نژاد

 

لیست اساتید مشاور دانشجویان شاهد و ایثارگر

ردیف

اساتید مشاور

رشته دانشجویان

تعداد دانشجویان تحت پوشش

توضیحات

1

آقای دکتر حبیب زاده

پرستاری

4

کارشناسی – کارشناسی ارشد-دکتری

2

خانم دکتر همتی

پرستاری

3

کارشناسی

3

آقای جعفری زاده

پرستاری

4

کارشناسی

4

خانم محدثی

مامایی

11

کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

لیست دانشجویان

 

دانشکده پرستاری و مامایی