صفحه اصلی > معرفی دانشکده > روسای قبلی دانشکده 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
روسای قبلی دانشکده

 

جدول روسای قبلی

ردیف       نام           نام خانوادگی     رتبه علمی از تاریخ تا تاریخ         عکس        
1 آقای محسنی مربی 1366   کلیک کنید
2 خانم مهمانچی مربی

کلیک کنید
3 حسن رفیعی لک مربی

کلیک کنید
4 مهرانگیز امیرانی مربی

کلیک کنید
5 شمس الدین شمسی مربی 1374 1381 کلیک کنید
6 مهین کهنکاری مربی 1381/6/1 1383/6/1 کلیک کنید
7 شمس الدین شمسی مربی 1383/6/1 1386/9/19 کلیک کنید
8 آرام فیضی استادیار  1386/9/19 1391/3/17 کلیک کنید
9 حسین حبیب زاده دانشیار 1391/3/17 1400/12/25 کلیک کنید
10 آرام فیضی دانشیار 1400/12/25 تاکنون کلیک کنید

دانشکده پرستاری و مامایی