صفحه اصلی > ریاست دانشکده 
به سایت دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه خوش آمدید
ریاست دانشکده


نام , نام خانوادگی : دکتر آرام فیضی

رتبه علمی : دانشیار  

رشته تحصیلی  PhD 

ایمیل :   aramfeizi@yahoo.com  

شرح وظایف : کلیک نمایید

تلفن مستقیم :32754916 - 32754917

داخلی : 201 - 202 - 205

تلفنخانه : 32754961 الی 32754964

فاکس : 32754921

ایمیل حوزه ریاست : nursing-college@umsu.ac.ir

دانشکده پرستاری و مامایی